Ana səhifəTaliyyə Yaqub qızı Orucova sa sa

                                                                            Taliyyə Yaqub qızı Orucova                                                                

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu

Təvəllüdü

23.06.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

Biokimya

“Azərbaycan florasında yayılan bəzi CAM və C4 bitkilərdə fotosintetik fermentlərin aktivliklərinin gündəlik tsiklinin tənzimlənməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

22

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

7

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq, Qafqaz florası üçün endemik hesab olan Sedum caucasicum (Hylothelephium caucasicum) növünün obliqat CAM bitkisi olduğu müəyyən edilmişdir. Chenopodiaceae fəsiləsinə aid olan ikiləpəli Neoae mucranata, Suaeda altissima, Salsola dendroidesAtriplex tatarica növlərində ilk dəfə olaraq, təbii şəraitdə, bitkilərin aktiv vegetasiya fazalarında C4 fotosintezin ətraf mühit temperaturunun dəyişməsinə qarşı biokimyəvi adaptasiyası və bu fotosintetik yola aid olan ayrı-ayrı yarımtiplərin cavab reaksiyası öyrənilmişdir. Biokimyəvi analizlərin nəticələrinə əsasən Salsola dendroidesAtriplex tatarica növlərinin C4 fotosintezin NAD-ME yarımtipinə aid olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Bağırova T.Y. Ali bitkilərdə karboanhidraza fermentinin müxtəlif izoformaları / Eksperimental biologiya və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: 2005, s. 152-153.
 2. Bağırova. T.Y. CAM metabolizmin əsas xüsusiyyətləri / AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: 2008, s. 153-155.
 3. Bağırova T.Y., Bayramov Ş.M., Quliyev N.M. CAM fotosintez CO2 qazının fotosintetik assimiliyasiyasının plastik yoludur // AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2009, XXIX cild, s. 615-623.
 4. Bağırova T.Y. Bəzi CAM bitkilərdə turşuluğun miqdarının sutkalıq dəyişməsi / AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: 2009, s. 153-155.
 5. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in M. crystallinum leaves / The 15th International Congress of Photosynthesis. China: Beijing, 2010, p. 157.
 6. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in M. crystallinum leaves / The 15th İnternational Congress of Photosynthesis “Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future”. China: Beijing, Springer, 2010, p. 324-327.
 7. Orucova T.Y., Bayramov Ş.M., Quliyev N.M. Bəzi CAM bitkilərdə karboanhidraza fermentinin fiziki-kimyəvi xassələri // AMEA-nın Xəbərləri, 2011, cild 66, №1, s. 88-912.
 8. Бабаев Г. Г., Алимаммадзаде И.М., Оруджова Т.Я., Курбанова У.А. Влияние почвенной за сухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3 и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта // Вестник Бакинского Государственного Университета, cер. естественных наук, 2014, №4, с. 65-75.
 9. Bayramov Sh., Aliyeva M., Orujova T., Brüggemann W. Photosynthetic enzyme activities under drought stress in Chenopodium album L. / Abstracts and Programme of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability (in honor of Vladimir Shuvalov). Russia: Moscow, 2014, p.110.
 10. Bayramov Sh., Orujova T., Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N.M., Feyziyev Y. Durnal changes in photosynthetic enzyme activities and their regulation in some C4 species of Chenopodiaceae family // International Conference on Photosynthesis Research for Sustainbility. Grece: Grete, 2015, p. 216. 
 11. Orucova T.Y. Chenopodiaceae fəsiləsinin bəzi növlərində C4 fermentlərin aktivliklərinin tədqiqi // 21-ci əsrdə dünya elmlərinin inteqrasiya prosesləri / Beynəlxalq gənclər forumu, Gəncə: 2016, s. 213-215.
 12. Orujova T.Y. Gurbanova U A., Bayramov Sh.M, Guliyev N. M. The study of C4 cycle enzyme activities and kinetic properties in some species of the Chenopadiaceae family grown under natural conditions / Conference dedicated to 80th anniversary of the Institute of Botany of ANAS “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”. Baku: 2016, p 161.
 13. Orujova T. Y., Bayramov Sh. M., Guliyev N.M. Diurnal acidity changes in Sedum caucasicum depending on environmental factors / Conference dedicated to 80th anniversary of the Institute of Botany of ANAS “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”. Baku: 2016, p, 146.
 14. Orucova T. Y., Bayramov Ş.M., Qurbanova U.Ə. Bəzi ikiləpəli C4 bitkilərdə fosfoenolpiruvatkarboksilazanın kinetik parametrlərinin tədqiqi / Müasir təbiət elimlərinin aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: 2017, s. 166-170.
 15. Orujova T., Bayramov Sh., Gurbanova U. Daily regulation of some C4 and Calvin cycle enzymes in some dicotyledon species of Chenopdiaceae family // SEAB. Belarus: 2017, p. 318.
 16. Orucova T. Y., Sedum caucasicum bitkisində ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq sutkalıq turşuluğun dəyişməsi// Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş gənc alimlərin və tədqiatçıların “Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları. Bakı: 2017, s. 37-39.
 17. Orucova T.Y., Qurbanova, U.A., Mustafayeva Ü.C., Bayramov Ş.M. Chenopadiaceae və Poaceae fəsilələrinin bəzi növlərində C4-sikli fermentlərinin aktivliyinin və kinetik parametrlərinin tədqiqi // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 28-35.
 18. Bayramov Sh. Orujova T., Gurbanova U., Guliyev N. Diurnal changes titratable acidity new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // 8th International Conference on Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for sustainability. India: Hyderabad, 2017, p. 83.
 19. Orujova T.Y., Gurbanova U.A. Mustafayeva U.J., Bayramov Sh.M., Guliyev N.M. The study of C4 cycle enzyme activities and kinetic properties in some species of the Chenopodiaceae family grown under natural conditions // Transactions of the Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, 2017, v. 1, p. 94-100.
 20. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Gurbanova, U.A. Guliyev N.M. Diurnal сhanges of the titratable acidity in a new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №3, p. 26-31.
 21. Orujova T.Y., Bayramov Sh.M., Gurbanova U.A., Babayev H.G., Alıyeva M.N., Guliyev N.M., Feyzıyev Y.M. Diurnal temperature-related variations in photosynthetic enzyme activities of two C4 species of Chenopodiaceae grown in natural environment // Photosynthetica, 2018, v. 56, No 4, p. 1107-1112: DOI: 10.1007/s11099-018-0804-x
 22. Orucova T.Y., Bayramov Ş.M. Hylothelephium caucasicum növündə fosfoenolpiruvat karboksilaza və NAD-malatdehidrogenaza fermentlərinin aktivliklərinin və bəzi kinetic parametrlərinin tədqiqi  //AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının Elmi Əsərləri, 2018 XVI cild, səh 41-45.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistr pilləsi üzrə ixtisas kurslarının tədrisi  

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı AZ1073, Azərbaycan 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 64

Mobil tel.

(+994 50) 310 94 93

Ev tel.

(+994 12) 510 24 33 

Faks

(+994 12) 510 24 33 

Elektron poçtu

orujova.taliya@mail.ru

orujova.taliya@gmail.com