Ana səhifəBeynəlxalq qrant layihələri sa sa

Project code: #6412

Azərbaycan populyasiyası genefondunun Y-xromosomun STR markerləri əsasında tədqiqi: Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ilə Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi (UETM) (Science and Technology Center in Ukraine, STCU) birgə layihəsi. Rəhbər b.ü.f.d., dos. Nurməmməd Mustafayev

Xəzər dənizində çirklənmənin heyvanların bəzi növlərinə təsirinin molekulyar-genetik tədqiqi: Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ilə Ukrayna Elm və Texnologiyalar Mərkəzinin (Science and Technology Center in Ukraine, STCU) birgə layihəsi. Rəhbər AMEA-nın müxbir üzvü İlham Şahmuradov