Ana səhifəKitablar sa sa

Azərbaycan SSR-nin suvarma şəraitində soyanın yetişdirilməsi

Kənd Təsərrüfatı bitkilərindən bol və yüksək keyfiyyətli məhsul alınmasına dair tövsiyyələr

Tərəvəz bitkilərinin mineral elementlərlə qidalanması və məhsulun fiziologiyası

 İldə iki məhsul

FOTOSINTEZA_SI_RECOLTA_DE_SOIA

NU MAI INCAP EU IN LUMEA ACEASTA

Фотосинтез и урожай сои

Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений

Миграция искусственных и естественных радионуклидов в системе почва-растение 

Карбоангидраза растений

Buğdanın şoranlığa davamlılığının fizioloji xüsusiyyətləri

Регуляция синтеза и сборки пигмент-белковых комплексов пшеницы

Структурно-молекулярная организация пигмент-белковых комплексов высших растений

Azərbaycanda fitoplazma xəstəlikləri

Вирусные заболевания, поражающие овощные культуры в Азербайджане

Azərbaycanda yayılan fitoplazmaların genetik müxtəlifliyi

Pадиоэкологические аспекты биогеоценозов

Araxisin becərilməsi

Bioloji müxtəliflik

Белковый комплекс зерна пшеницы

В этот мир я не вмещусь

Искуссевенные и естественные радионуклиды в почвенно-растительном покрове Азербайджана

Нагорный Карабах кров и плоть Азербайджана (историческая реплика)

Tezislər toplusu

GƏNC TƏDQİQATÇI Elmi praktiki jurnal