Ana səhifəKitablar sa sa

Azərbaycan SSR-nin suvarma şəraitində soyanın yetişdirilməsi

Kənd Təsərrüfatı bitkilərindən bol və yüksək keyfiyyətli məhsul alınmasına dair tövsiyyələr

Tərəvəz bitkilərinin mineral elementlərlə qidalanması və məhsulun fiziologiyası

 İldə iki məhsul

FOTOSINTEZA_SI_RECOLTA_DE_SOIA

NU MAI INCAP EU IN LUMEA ACEASTA

Фотосинтез и урожай сои

Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений

Миграция искусственных и естественных радионуклидов в системе почва-растение 

Карбоангидраза растений

Buğdanın şoranlığa davamlılığının fizioloji xüsusiyyətləri

Регуляция синтеза и сборки пигмент-белковых комплексов пшеницы

Структурно-молекулярная организация пигмент-белковых комплексов высших растений

Azərbaycanda fitoplazma xəstəlikləri

Вирусные заболевания, поражающие овощные культуры в Азербайджане

Azərbaycanda yayılan fitoplazmaların genetik müxtəlifliyi

Pадиоэкологические аспекты биогеоценозов

Araxisin becərilməsi

Bioloji müxtəliflik

Белковый комплекс зерна пшеницы

В этот мир я не вмещусь

Искуссевенные и естественные радионуклиды в почвенно-растительном покрове Азербайджана

Нагорный Карабах кров и плоть Азербайджана (историческая реплика)

Tezislər toplusu

GƏNC TƏDQİQATÇI Elmi praktiki jurnal

Cəlal Əliyev.Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri, biblioqrafiya. Bakı Elm 1994

Засуха, засоление, радиация как защитить растения от их влияния. И.Азизов