Ana səhifəAynurə Nağı qızı Paşayeva sa sa

               AYNURƏ NAĞI QIZI PAŞAYEVA                                                                                                                                                                                             

Anadan olduğu yer

Xaçmaz şəh.

Təvəllüdü

26.10.1991

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2415.01

Molekulyar biologiya

“Dənli bitkilərdə işıqla induksiya olunan proteom və metabolom dəyişiklərinin tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

29

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

11

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

1.             İşığın təsiri altında FSII zülallarının səviyyəsində müşahidə olunan daha böyük kəmiyyət dəyişməsi PsbS-KO mutant bitkilərinin yüksək intensivlikli işığa YN ilə müqayisədə daha həssas olduğunu göstərilmişdir.

2.             Müəyyən edilmişdir ki, FSII ilə zəngin membran fraqmentləri (BBY) vasitəsilə PsbS zülalı FSII-nin nüvə kompleksi ilə zəif birləşir. PsbS zülalı FSII-nin nüvəsi ilə zəif əlaqəli L-İTKII arasında yerləşməsi gümanedilmişdir.

3.             PsbS-KO mutant bitkilərinin tilakoid membranının axıcılığına səbəb PsbS zülalının olmamasıdır və bu da lipidlərin miqdarının artması ilə kompensasiya olunurduğu müəyyən edilmişdir.

4.             Neoksantinin PsbS-KO mutant bitkilərində yüksək miqdara malik olması, İTKII-nin zülallarında konformasiya dəyişiklikləri yaradır ki, bu da PsbS zülalına görə mutant bitkilərində İTKII-nin əvvəldən sönmüş vəziyyətdə olmasını ehtimal etməyə əsas vermişdir

5.             FSII-nin nüvəsinin və Lhcb1/Lhcb2 zülallarının işıqla induksiya olunan fosforlaşması düyünün PsbS-KO mutant bitkilərində güclənir ki, bu da həmin mutantda OFF-nın əmələ gəlməsinin artması ilə əlaqədar ola bilər.

6.             Müəyyən edilmişdir ki, o dəqiqə müddətində yüksək işıq intensivliyinə məruz qaldıqdan sonra YN bitkilərdə qE relaksasiyası (τ1) yavaşıyır ki, bu da eyni təcrübi şəraitdə İTKII trimerlərində Lhcb1 və Lhcb2 zülallarının fosforlaşması ilə korrelyasiya edir.

7.             Quraqlıq və təkrar suvarmadan sonra yumşaq buğda genotiplərinin piqment-zülal komplekslərinin paylanmasında dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi göstərmişdir ki, quraqlığa davamlı sortlar işıq stresinə də davamlı olurlar və onların piqment-zülal kompleksləri də daha yüksək dinamikliyə malikdirlər.

8.             Göy işığın təsiri nəticəsində müxtəlif piqment-zülal komplekslərinin miqdarında baş verən dəyişikliklərdən başqa FSII superkomplekslərində FSI-İTKII kompleksinə uyğun olan əlavə elektroforetik zolaq əmələ gəlir. Bu əlavə zolağın əmələ gəlməsi kriptoxromun - göy işığın fotoreseptorunun mümkün aktivləşməsi ilə əlaqədar ola bilər

Elmi əsərlərinin adları

1. A.N.Pashayeva, S.J.Salayeva, J.М.Ojaghi (2013). Изучение полиморфизма глиадиновых белков в генотипах мягкой пшеницы / The III International Scientific Conference on Innovation Problems of Modern Biology for Young Scientisits devoted to 90 anniversary of outstanding ophthalmologist, akad. Zarifa Aliyeva, Baku, 172-173

2. A.N.Pashayeva, S.J.Salayeva, J.М.Ojaghi (2014). Молекулярно-генетический скрининг гермоплазмы винограда, присущей Национальному Генбанку Азербайджанской Республики / The IV International Scientific Conference on "Innovation Problems of Modern Biology" for Young Scientists and Researchers devoted to the 91st anniversary of the great son and National Leader of Azerbaijani people Heydar Aliyev. BSU, 145-146.

3. A.N.Pashayeva, S.J.Salayeva, J.М.Ojaghi (2014). Azərbaycanin mədəni və yabani üzüm nümunələrinin ISSR praymerləri vasitəsilə molekulyar-genetik skrininqi / The Materials of the Republican Scientific Conference on the «Perspectives for the Development of Experimental Biology”, devoted to 80th anniversary of the Biological Faculty of BSU. BSU, 157-158

4. A.N.Pashayeva, S.J.Salayeva, J.М.Ojaghi (2015) Изучение филогенетических связей между виноградными популяциями, присущими различным регионам Азербайджана на популяционном уровне / III International Scientific Conference of Young Researchers, Gafgaz University, 290-291

5. A.N.Pashayeva, S.J.Salayeva, J.М.Ojaghi (2015) Изучение генетического разнообразия популяций винограда Азербайджана на основе ISSR маркеров / V International Scientific Conference on "Innovative Problems of Modern Biology" for Young Scientists and Researchers devoted to the 92nd anniversary of the great son and National Leader of Azerbaijani people Heydar Aliyev, Baku, 80-81

6. Salayeva, S. J., Ojaghi, J. M., Pashayeva, A. N., Izzatullayeva, V. I., Akhundova, E. M., & Akperov, Z. I. (2016). Genetic diversity of Vitis vinifera L. in Azerbaijan. Russian Journal of Genetics, 52(4), 391-397.

7. A.N.Pashayeva, I.S.Zulfugarov (2017). Изменения в распределении белков фотосинтетических комплексов, ответственных за нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла / 2nd International Conference on “The Role of Young Scientists in the development of Sciences, Innovations and Technologies”, Dushanbe, Tajikistan, 90-91

8. A.N.Pashayeva, I.S.Zulfugarov (2016). Non-photochemical quenching dependent proteome changes in thylakoid membranes / International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity, Baku, 56

9. I.S. Zulfugarov, A. Pashayeva, C-H. Lee (2017). Chlorophyll fluorescence measurements to quantify photosynthesis in crop plants. Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies. ANAS, 1, 5-8

10.            Zulfugarov, I. S., Pashayeva, A., Okhlopkova, Z. M., & Lee, C. H. (2018). Practical guide to measure chlorophyll fluorescence in plants and calculate main chlorophyll fluorescence parameters. Вестник СВФУ, (2), 64. İF=0.280 (2018) https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32442

11.            A.N.Pashayeva. (2018). Light-induced dynamics of distribution of photosystem II proteins in the thylakoid membrane of Arabidopsis thaliana plants. Conference of Young Scientisis and Students, Innovations in biology and agriculture to solve global challenges, Baku October 31, p 40

12.            A.N.Pashayeva, I.S.Zulfugarov (2018). Omics’technologies for investigation plants’ response to abiotic stresses Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies.  ANAS, 2, 44-54

13.            A.N.Pashayeva, I.S.Zulfugarov (2019). Изменения в распределении белковых комплексов тилакоидной мембраны в ответ на свет высокой интенсивности. Scientific-practical conference on "Actual problems of modern biology", Fevruary 5, 2019

14.            A.N.Pashayeva (2019). The localisation of PsbS protein and light-dependent structural changes in photosystem II of vascular plants. First National Students Scientific Conferences dedicated to the 96th anniversary of the National Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, 15-19 April, Baku, p.125-126

15.            A.N.Pashayeva (2019). The effect of different light quality treatments on plants pigment-protein complexes dynamics. Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies. ANAS, 2, 85-89

16.            A.N.Pashayeva (2020). Comparative analysis of the thylakoid membrane pigment-protein complexes after different quality light treatments. Second International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences, Dedicated to the 75th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences, p. 123-124

17.            A.N.Pashayeva, I.S.Zulfugarov (2020). Proteins of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and possible candidate for the preventing infection The international online conference continues its work on the topic: "The coronavirus pandemic: from scientific research to ensuring a healthy future", p.20

18.             D. R., Aydinli, L. M., Pashayeva, A. N., Zulfugarov, I. S., & Huseynova, I. M. (2020). Photosynthetic machinery and antioxidant status of wheat genotypes under drought stress followed by rewatering. Photosynthetica, 58(5), 1217-1225. Web of Sciences IF=3.189.

19.            Andreyeva, A. A., Sivtseva, S. V., Chirikova, N. K., Okhlopkova, Z. M., Zulfugarov, I. S., Pashayeva, A. T., ... & Kim, S. W. (2020). Dragonhead as a model plant for biotechnology of biologically active compounds. Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal, 20(1), 31-35.

20.            Pashayeva, A.N. Role of thylakoid protein phosphorylation in energy-dependent quenching of chlorophyll fluorescence in rice plants / A.N.Pashayeva, G.Wu, I.M.Huseynova [et al.] // International journal of molecular sciences, – 2021, 22(15), - 7978. Web of Sciences, Scopus, Elsevier AGRIS, EBSCO və s. IF=5.923 (2021)

21.            Pashayeva, A.N. PsbS dependence in lipid and pigment composition in rice plants // Bulletin of Science and Practice, – 2021. 7(9), – p. 59-68. https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/05

22.            Pashayeva, A.N. Localization of the PsbS protein within the photosystem II in rice plants // Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, – 2021. 5, – p. 58-62.

23.            Pashayeva, A.N., Guangxi Wu, Choon-Hwan Lee, Ismayil S. Zulfugarov Light-dependent correlation between PSII phosphoproteins and qE component of NPQ in vascular plants, International Conference on Plant Protection Sciences (ICPPS-2022), March 29-30, 2022, Tandojam, Pakistan

24.            Худатова Аида Фахраддин кызы, Гурбанова Лала Абюль Гасан кызы, Пашаева Айнура Наги, Зулфугаров Исмаил Сохбат оглы (2022) Оптимизация производства глицерина водорослями Dunaliella salina, IX International Scientific and Practical Conference “Modern Science: İnnovations and Prospects”, 29-31 May, 2022, Stockholm, p.44-45

25.            Durna R. Aliyeva, Ulduza A. Gurbanova, Aynura N. Pashayeva, Ismayil S. Zulfugarov, Irada M. Huseynova (2022). Photosynthetic machinery, carbon metabolism, and antioxidant status of wheat genotypes under drought stress followed by-re-watering, 18th International Congress on Photosynthesis Research, July 31 – August 5, 2022, p.222

26.            Aynura Pashayeva, Guangxi Wu, Choon‐Hwan Lee, Ismayil S.Zulfugarov (2022)  Light intensity-dependent correlation between PSII proteins phosphorylation and NPQ in rice plants, Meждународная научная конференция «Становление и развитие науки экспериментальной биологии в Азербайджане», 24 августа, Душанбе 2022, стр. 89

27.            Aynura Pashayeva, Guangxi Wu, Choon‐Hwan Lee, Ismayil S.Zulfugarov (2022). The relationship between ROS generation and PSII proteins phosphorylation in rice plants exposed to intense light, XI International Scientific Conference On "Scientific Achievements and Challenges in Biology" October 13-14, 2022, Baku, Azerbaijan

28.            Aynura Pashayeva, Guangxi Wu, Choon‐Hwan Lee, Ismayil S.Zulfugarov (2022). The effect of short-term high- and low-light treatments on the dynamics of thylakoid proteins phosphorylation in rice plants, Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış, p.195

29.            Aynura Pashayeva, Guangxi Wu, Choon‐Hwan Lee, Ismayil S.Zulfugarov (2022). Dynamic changes in the thylakoid proteins distribution protect photosynthetic machinery in rice plants, Second International Bilateral Workshop On Science Between Dokuz Eylül University And Azerbaijan National Academy Of Sciences, 18 November 2022, p.5

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

“American Society of Plant Biologists” qurumunun üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrə "Proteomiks" kursunun tədrisi

BDU-nun 3-cü kurs tələbələrinə "Proteomiks" kursunun tədrisi

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

15 noyabr 2017-ci il - Elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib

İş yeri və ünvanı 1

AMEA Molekulyar Biologiya  və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı ş. İzzət Nəbiyev küç. 11

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

İş yeri və ünvanı 2

Pusan Milli Universiteti, Koreya Respublikası

Vəzifəsi

Postdoktoral tədqiqatçı

 

 

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 64

Mobil tel.

(+994 50) 643 56 54

Ev tel.

-

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

aynurapashayeva@gmail.com