Ana səhifəGenomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyası sa sa

Struktur  bölmənin  adı:

Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyası

Tel.

(+994-12) 539 41 35 (dax.11-19 və 11-26)

Faks:

(+994-12) 510 24 33

Elektron poçtu:

genomlab@imbb.science.az

Struktur  bölmənin  rəhbəri:

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov

Əməkdaşları:

b.ü.f.d., aparıcı elmi işçi Zərifə Cahandar qızı Süleymanova

b.ü.f.d.,dos., aparıcı elmi işçi Səadət Rüstəm qızı Xudaverdiyeva 

kiçik elmi işçi Bahar Zaur qızı Səmədova

kiçik elmi işçi Gülgün Ədalət qızı Səmədli      

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

  • Buğda bitkisində duzadavamlılıqla əlaqəli genlərinin ekspressiya analizi;
  • Abiotik stresə məruz qalmış bitkilərdə DNT zədələnmələrinin və reparasiyasının total transkriptom səviyyəsində və izolə edilimiş DNT-də spesifik monoklonal antitellər vasitəsilə müqayisəli tədqiqi.

 

Əsas elmi nəticələri:

  • Xloroplast DNT-nin genom kitabxanası yaradılmış, yad genləri bitkilərə köçürmək üçün vektor sistemləri konstruksiya edilərək transgen bitkilər alınmışdır;
  • Cicer arietinum bitkisinin xl.DNT genom kitabxanası yaradılmışdır;
  • İlk dəfə salina hüceyrələrində karboanhidraza fermentinin həllolan və membranlabirləşmiş formasının olması aşkar edilmişdir;
  • Yumşaq və bərk buğda genotiplərində duzun yüksək qatılığı ilə induksiya olunan bəzi WRKY transkripsiya faktorları genlərinin (TaWRKY 10; TaWRKY 19a), HKT-2.3 və HKT-1.4 transporter genlərin və SOS genlərin mRNT səviyyəsində kontrola nəzərən ekspressiyasının tənzimlənməsi mexanizmləri araşdırılmışdır;
  • Buğda bitkisinə UB-C şüalanmanın təsirindən induksiya olunan zədələnmələr (pirimidin tsiklobutan dimerləri-CPD;6- fotoməhsullar) və onların reparasiya mexanizmləri tədqiq olunmuş, yarpaq və köklərdən ayrılmış nüvə DNT-də dimerlərin nisbi miqdarının kontrolla müqayisədə təxminən 3-4 dəfə artması müəyyənləşdirilmişdir.