Ana səhifəHüceyrənin membran sistemləri laboratoriyası sa sa

Struktur bölmənin adı:

Hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyası

Tel.:

(+994-12) 538-11-64

Faks:

(+994-12) 510-24-33

Elektron poçtu:

cellmemsyslab@imbb.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri:

Biologiya elmləri doktoru Səftər Yusif oğlu Süleymanov

Əməkdaşları: 

b.ü.f.d. böyük elmi işçi Nahidə Xanqulu qızı Əliyeva

kiçik elmi işçi Zibeydə Vilayət qızı Hacıyeva

kiçik elmi işçi Məhbubə Rövşən qızı Həmidova

böyük laborant Könül Ramiz qızı Səmədova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Ətraf mühitin abiotik stres amillərinin (quraqlıq, duzluluq, radiasiya və s.) bitkilərə təsiri zamanı fotosintetik aparatın struktur-molekulyar təşkilində baş verən dəyişikliklərin tədqiqi.

Əsas elmi nəticələri:

  • Ali bitkilərdə xloroplastların tilakoid membranlarının və piqment-zülal komplekslərinin struktur-molekulyar təşkili, orientasiyası və formalaşmasının tənzimlənmə prinsipləri öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində fotosintetik piqmentlərin tilakoid membranı müstəvisinə nəzərən orientasiyası təyin edilmiş və ilk dəfə olaraq, ispanaq bitkisində piqment - zülal komplekslərinin topoqrafiya modeli verilmişdir;
  • Müxtəlif işıq rejimində etiolə olunmuş buğda bitkilərində piqment-zülal komplekslərinin fotosintetik membranda formalaşma prinsipləri müəyyən edilmiş və bu proseslərdə karotinoidlərin struktur və stabilləşdirici rolu aşkar edilmişdir. İlk dəfə olaraq buğda bitkisində yaşıllaşmanın ilkin mərhələlərində ELİP ( Early Light-İnduced Proteins) adlanan molekul kütləsi 20.5-19 və 17.5-15.5 kDa olan, işıqla ilkin induksiya olunan zülallar müşahidə edilmiş və onların karotinoid birləşdirən zülallar olması müəyyən edilmişdir;
  • Ekstremal şəraitə adaptasiya prosesində fotosintetik aparatda baş verən dəyişikliklər qiymətləndirilmiş, davamlı sortlar üçün marker əlamətlər seçilmişdir;
  • Fotosintezin C4-metabolizminə aid bitkilərin mezofil və örtüktopa assimilyasiyaedici toxumalarında xloroplast subhüceyrə fraksiyaları müqayisəli tədqiq edilmiş və duz stresinə adaptasiya parametrləri müəyyən edilmişdir.