Ana səhifəNovruz Məhəmməd oğlu Quliyev sa sa

 

                                                    Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev                                          

 

Anadan olduğu yer

Cəbrayıl rayonu, Əmirvarlı kəndi

Təvəllüdü

22.03.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

 

Biokimya

 

“Fototrof bakteriyalarda tsiklik adenozinmonofosfat və onun mübadiləsinin fermentləri”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

 

Biokimya

 

“Ali bitkilərin karboanhidrazası: Struktur-funksional təşkili, tənzimlənməsi və mümkün fizioloji rolu”

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı

30.06.2001

Bitkilərin fiziologiyası, biokimyası və biofizikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

193

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

115

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

7

1

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq fototrof bakteriyalarda universal tənzimləyici sistem olan tsiklik adenozinmonofosfat sistemini aşkarlamış və bu sistemin həmin orqanizmlərdə rolu haqqında ilkin fikirlər söyləmişdir. Bitki mənşəli karboanhidraza fermentini kristal şəklində almış, fermentin struktur-funksional təşkilini hərtərəfli öyrənmiş və dördüncü quruluşunun molekulyar modelini təklif etmişdir. Fotosintetik fermentlərin bitkilərin ekstremal şəraitə uyğunlaşmasında və məhsuldarlıq proseslərində rolu aydınlaşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

 1. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Абыев Г.А., Гулиев Н.М. Локализация ферментов малатдегидрогеназной системы в дифференцированных тыканьях листьев амаранта и участие их в формировании адаптации к условиям почвенной засухи // Материалы III Международной Научно-методической Конференции. Днепропетровск, 2013, с. 88-91.
 2. Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Huseynova I.M., Aliyev J.A. Activities of C4- photosynthetic enzymes in different wheat genotypes under continuous soil drought conditions // Journal of Biochemistry Research, 2013, Vol. 1 (1), p. 7-16. (www.peakjournals.orq/sub-journals-JBR.html). ISSN 2329-2717.
 3. Мехвалиева У.А., Бабаев Г.Г., Новрузов Е.А., Гулиев Н.М. Влияние почвенной засухи на активность и изоформ НАД-зависимой малик энзима листьев Amaranthus cruentus L. // X Международный Симпозиум „Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования“. Москва-Пущино, Россия, 2013, Tом I, с. 221-224.
 4. Guliyev N.M., Mehvaliyeva U.A., Babayev H.G., Bayramov Sh.M., Aliyeva M.N., Feyziyev Y. Localization, physical, chemical and kinetic properties of NADP-Malate dehydrogenase izoforms in wheat leaves under drought // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability, Baku, Azerbaijan, 2013, PS 33, p. 101.
 5. Babayev H.G., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Khasumova F.I., Feyziyev Y. Guliyev N.M., Localization, some physical-chemical and kinetic characteristics of NADP-Malate dehydrogenase in amaranth leaves under drought // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability, Baku, Azerbaijan, 2013, PS 31, p. 99.
 6. Babayev H., Aliyeva M., Mehvaliyeva U., Guliyev N. Effect of high salt concentrations on H+-pumps in root system and NADP-malate dehydrogenase activity in leaves of different wheat genotypes // Abstract Book of International Plant Breeding Congress (IPBC), Turkey, Antalya, 2013, p. 360.
 7. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in Mesembryanthemum crystallinum leaves // Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. Articles of 15th International Congress of Photosynthesis, Beijing China, Springer, 2013, p. 324-327.
 8. Бабаев Г.Г., Мехвалиева У.А., Байрамов Ш.М., Халыг-заде М.Н., Гулиев Н.М. Влияние солевого стресса на адаптивную реакцию растения амаранта: Н+- насос и ферменты метаболизма углерода // Материалы XXII Международного Научного Симпозиума. Симферополь, г. Алушта, 2013, с. 405-410.
 9. Bayramov Ş.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.A., Əliyeva M.N., Quliyev N.M. İşığın intensivliyinin, temperaturun və quraqlığın buğda yarpaqları malatdehidrogenazasının aktivliklərinin tənzimində rolu // Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı, 2013, XXXIII Cild, s. 164-171.
 10. Quliyev N.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.Ə., Əliyeva M.N., Feyziyev Y. Quraqlığın amarant yarpaqlarında qaz mübadiləsi parametrlərinə və dekarboksilləşdirici malatdehidrogenazalara təsiri // Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, 2014, Cild.
 11. Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Feyziyev Y. and Guliyev N. The study of NAD-malik enzyme in Amaranthus cruentus L. under drought // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. p. ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775.
 12. Bayramov Sh.M., Quliyev N.M. Changes in Rubisco activase gene expression and polypeptide content in Brachypodium distachyon // Plant Physiology and Biochemistry, 2014, Vol. p. ISSN: 0981-9428, Impact factor 2,775.
 13. Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Khasumov K., Guliyev N. and Feyziyev Y. Effects of relative water content, soil drought and atmospheric humidity on gas exchange, intermediates and NADP-malate dehydrogenase in leaves of the wheat // Plant Biology, 2014, Vol. p.
 14. Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Feyziyev Y., Guliyev N. Effects of drought on mitochondrial NAD-malatedehydrogenase in Amaranthus cruentus L. during ontogenesis // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Moscow, Russia, 2014.
 15. Bayramov Sh., Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N., Feyziyev Y. Effects of temperature and light intensity on photosynthetic enzyme activities in C4 species of Chenopodiaceae family in the natural environment // Abstracts of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Moscow, Russia, 2014.
 16. Bayramov Ş.M., Quliyev N.M., Əliyev C.Ə. Аli bitkilərdə karbonun ilkin assimilyasiyasının tənzimlənməsi. Bakı, Elm, 2020, 268 s

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Molekulyar Bioloqlar və Biokimyaçılar Cəmiyyətinin Rəyasət heyətinin üzvü, Azərbaycan Bitki Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2012)

Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı (2017)

İş yeri və ünvanı

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı şəh., İzzət Nəbiyev küç.,11

Vəzifəsi

Laboratoriya müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 64

Mobil tel.

(+994 50) 210 59 70

Ev tel.

(+994 12) 569 55 45

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

n.guliyev@gmail.com