Ana səhifəSəftər Yusif oğlu Süleymanov sa sa

 

                                                        Səftər Yusif oğlu Süleymanov                                                           

 

Anadan olduğu yer

Qəbələ rayonu, Nic kəndi

Təvəllüdü

01.12.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411. 02

 

Bitki fiziologiyasi

 

“Buğda xloroplastlarının membranının və piqment-zülal komplekslərinin quruluşunun tədqiqi”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.02

 

Biokimya

 

“Xlorofil-zülal kompleksləri, xloroplastların tilakoid membranında onların struktur-molekulyar təşkili və formalaşmasının tənzimlənməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

170

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

85

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

                                                                                             1                                                                                 _           

Əsas elmi nailiyyətləri

Ali bitkilərdə xloroplastların tilakoid membranlarının və piqment-zülal komplekslərinin struktur molekulyar təşkili, orientasiyası və formalaşmasının tənzimlənmə prinsipləri öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində fotosintetik piqmentlərin tilakoid membranı müstəvisinə nəzərən orientasiyası təyin edilmiş və ilk dəfə olaraq, ispanaq bitkisində piqment - zülal komplekslərinin topoqrafiya modeli verilmişdir.  Müxtəlif işıq rejimində (fasiləli və fasiləsiz) etiolə olunmuş buğda bitkilərində piqment-zülal komplekslərinin fotosintetik membranda formalaşma prinsipləri müəyyənləşdirilmiş və bu proseslərdə karotinoidlərin struktur və stabilləşdirici rolu aşkar edilmişdir. Göstərilmişdir ki bu komplekslərin APO zülalları işıqlanma zamanı plastidlərdə monomer formada toplanır, sonra bu formalar aqreqasiya olunaraq, oliqomer formalar əmələ gətirirlər. Ətraf mühitin müxtəlif stress faktorlarınıın (quraqlıq, duz, radiasiya və s.) bitkilərə təsiri öyrənilmiş və ekstremal şəraitə adaptasiya prosesində fotosintetik aparatda baş verən dəyişikliklər qiymətləndirilmiş, davamlı sortlar üçün marker əlamətlər seçilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Асадов А.А., Зулфугаров И.С., Сулейманов С.Ю., Алиев Д.А. Исследование топографии пигмент-белковых комплексов в тилакоидной мембране хлоропластов. ДАН СССР, 1987, т. 29, с. 703-707 (İF – 0.422).

Алиев Д.А., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М., Асадов А.А., Исмайлов М.А.  Действие специфических ингибиторов трансляции на полипептидный состав и спектральные свойства хлоропластов пшеницы. Биохимия, 1992, т. 57, с.679-686 (İF – 1.421).

Guseinova I.M., Suleimanov S.Yu., Zulfugarov I.S., Aliev J.A. Assembly of the light-harvesting complexes during plastid development. Journal of Fluorescence, 2000, v.10, No.3, p.255-259 (İF – 1.601).

Guseinova I.M., Suleimanov S.Yu., Aliev J.A. Regulation of chlorophyll-protein complex formation and assembly in wheat thylakoid membrane. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2001, v. 34, No 6, p. 496-501 (İF - 1.318).

Guseinova I.M., Suleimanov S.Y., Aliyev J.A. The effect of noflurazon on protein composition and chlorophyll organization in pigment-protein complex of photosystem II. Photosynthesis Research, 2005, v.84, No 1-3, p.71-76 (İF-4.122).

Huseynova I.M., Suleymanov S.Y., Aliyev J.A.   Structural-functional state of thylakoid membranes of wheat genotypes under water stress.  Biochimica et Biophysica Acta (BBA), 2007, v.1767, issue 6, p.869-875 (İF – 4.864).

Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Рустамова С.М., Алиев Д.А. Индуцированные засухой изменения в фотосинтетических мембранах различных генотипов пшеницы Triticum aestivum L. Биохимия, 2009, том 74, вып. 8, с. 1109 – 1116 (İF – 1.421).

Гусейнова И.М., Сулейманов С.Ю., Алиев Д.А. Регуляция синтеза и сборки пигмент-белковых комплексов пшеницы. М: Наука, 2009.с. 162

Huseynova İ.M., Rustamova S.M., Suleymanov S.Y., Aliyeva D.R., Mammadov A.Ch., Aliyev J.A. Drought-induced changes in photosynthetic apparatus and antioxidant components of wheat (Triticum durum Desf.) varieties. Photosynth Res, 2016, v. 130, p. 215-223 (İF -4.122).

N.Kh.Aliyeva., E.E.Gafarova., D.R.Aliyeva., Suleimanov S.Y., F.H.Rzayev., E.K.Gasimov. The effect of salt (NaCl) stress on the ultrastructure of mesophyll and bundle sheath cell chloroplasts and the activity of superoxide dismutase in maize plants (Zea Mays L). Proceedings of ANAS (Biological and Medical Sciences), 2019, p. 94-102

(cəmi: 170 əsər)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Biokimyaçılar cəmiyyətinin üzvü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1999-ci ildən BDU-nun Biokimya və biotexnologiya kafedrasında mühazirələr oxumuşdur.  Hal-hazırda AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistraturasında mühazirə  və məşğələ dərsləri  aparır.

Digər fəaliyyəti

___

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri Fərmanları (2007; 2011)

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev 11,  Bakı, АZ 1073, Azərbaycan

Vəzifəsi

Laboratoriya müdiri

Xidməti tel.

( +994-12) 538-11-64

Mobil tel.

(+994-50) 389-68-42

Ev tel.

(+994-12) 533-60-81

Faks

( +994-12) 510-24-33

Elektron poçtu

saftar.suleymanov@mail.ru

s.suleymanov@ imbb.science.az