Ana səhifəYaşar Mirzə oğlu Feyziyev sa sa

 

                                                       Yaşar Mirzə oğlu Feyziyev                                                

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan res-sı, Lənkəran şəh.

Təvəllüdü

09.02.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.01

 

Biofizika

 

“İkinci fotosistemdə xinon akseptorlarının reduksiyası zamanı yüklərin rekombinasiyası”

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2406.01

 

Biofizika

 

“İkinci fotosistemdə suyun katalitik oksidləşmə reaksiyaları zamanı elektronların daşınması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

85

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

74

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

Elmi fəaliyyətim bitki, yaşıl yosun və syanobakteriyaların fotosintetik reaksiya mərkəzlərində struktur-funksiya əlaqəsi, ikinci fotosistemdə (FSII) suyun fotosintetik parçalanması və molekulyar oksigenin ayrılmasının mexanizmi, biomimetik FSII və süni fotosintez, bitki stresinin molekulyar mexanizmləri kimi sahələri əhatə edir. Elmi tədqiqatlarım Azərbaycan ET Əkinçilik, SSRI EA Fotosintez və Torpaqşünaslıq, AMEA Botanika institutlarında, Isveçin Lund, Yaponiyanın Kwansey Qakuin Universitetlərində və Yaponiyanın RIKEN Fotodinamik Tədqiqatlar Mərkəzində aparılmışdır. Alınan əsas nəticələr aşagıdakılardır:

1.    İkinci fotosistemdə elektron daşınması öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, fotosintetik reaksiya mərkəzlərində (RM) ilkin fotokimyəvi reaksiya və elektron daşınması effektivliyi plastoxinonun ikielektronlu reduksiya olunmuş halında, birelektronlu reduksiya olunmuş halından fərqli olaraq, daha yüksək olur.

2.    Xlorofilin dəyişən fluoressensiyasının FSII-nin reaksiya mərkəzində ilkin fotoreaksiya zamanı əmələ gəlmiş oksidləşmiş xlorofil P680+ və reduksiya olunmuş feofitin Ph -nin rekombinasiyası nəticəsində həyacanlaşmış xlorofil molekulundan (P680*) şüalanan lüminessensiya (rekombinasiya lüminessensiyası) olması təsdiq edilmişdir.

3.    İlkin fotokimyəvi reaksiya nəticəsində FSII-nin reaksiya mərkəzindədə əmələ gəlmiş [P680+Ph] ion-radikal cütünün enerji səviyyəsi ilə xlorofilin sinqlet həyacanlaşma səviyyəsi (P680*) arasında enerji baryerinin 0.11-0.13 eV olduğu müəyyən edilmişdir.

4.    FSII-də plastoxinon akseptoru ikielektronlu reduksiya olunduqda, xlorofilin gecikən işıq şüalanmasının mikro- və millisaniyə diapazonunda xarici maqnit sahəsinin təsirinə həssas, aktivləşmə enerjisi 0.5-0.6 eV olan yeni komponenti aşkar edilmiş və göstərilmişdir ki, bu şüalanma xlorofil  molekulunun həyacanlaşmış triplet (TP680) səviyyəsinin RM-nin triplet və singlet hallarını ardıcıl olaraq keçməklə, əsas səviyyəyə qayıdışı zamanı işıq kvantının buraxılması nəticəsində yaranır.

5.    Bikarbonat ionlarının FSII-də rolu tədqiq olunmuş və  müəyyən edilmişdir ki, bikarbonatın əsas təsir yeri onun elektron akseptor tərəfidir. Göstərilmişdir ki, bikarbonat FSII-nin elektron akseptorları QA və QB arasında elektron daşınmasını tənzimlənməsi üçün zəruridir və onun bu yolla FSII-də suyun oksidləşməsi və oksigenin ayrılmasına gətirən katalitik reaksiyaların da tənzimlənməsində iştirakı mümkündür.

6.    Suyun fotosintetik oksidləşdiyi katalitik reaksiyalar tədqiq edilərək mühitin pH dəyşmələrinin ikinci fotosistemdə suyu oksidləşdirən kompleksin S-tsiklinin molekulyar reaksiyaları öyrənilmiş və təcrübi nəticələr və onların nəzəri təhlili əsasında göstərilmişdir ki, FSII tərəfindən suyun oksidləşməsi metal-radikal mexanizmi əsasında baş verir ki, bu həmin prosesdə Mn-klasterinin, tirozin YZ radikalının (YZ), tirozinlə hidrogen rabitəsində olan D1-His190 və digər aminturşuların iştirakını, və protonla elektronun Mn-klasteri ilə rabitədə olan su molekulundan,  oksidləşdiyi zaman protonu D1-His190 vasitəsi ilə lümenə ötürmüş, tirozinə (YZ) daşınmasını nəzərdə tutur.

7.    Müəyyən edilmişdir ki, Ca2+-kofaktorunun itirmiş FSII-də, S2-S3 keçidində qapanmış katalitik S-tsiklinin fəaliyyəti pH-ın turş qiymətlərində yenidən bərpa olunur. Bununla da, Ca2+-kofaktorunun suyun oksidləşdiyi katalitik saytın komponenti kimi proton balansının və proton axınınını tənzimlənməsində vacıb funksiya yerinə yetirdiyi göstərilmişdir.

8.    Göstərilmişdir ki, fizioloji şəraitdə, lümen mühitinin pH-ı müəyyən reaksiyaların gedişinə təsir etməklə (öz əksini S-tsiklinin bəzi kecidlərində tapmışdır) suyun oksidləşdiyi katalitik saytda elektron daşınmasını idarə edə bilər. Bu öz növbəsində, reaksiya mərkəzində baş verən  reaksiyaların ifrat doyması zamanı elektron daşınmasını məhdudlaşdırmaqla, ikinci fotosistemi zədələnmədən qoruyur. 

9.    Göstərilmişdir ki, tirozin YD ilə birlikdə Cyt b559 fotosistem II-nin katalitik S-tsiklinin oksidləşmiş (S2 və S3) pillələrinə elektron verərək onları reduksiya edir. S3 pilləsinin reduksiyası tirozin YD və Cyt b559 arasında birincinin redoks halı ilə müəyyən olunan rəqabət əsasında getdiyi halda, S2 pilləsinin reduksiyasında Cyt b559 üstün elektron donoru olub həmin pilləyə həm birbaşa, həm də suyun oksidləşdiyi katalitik saytda elektron daşınmasında iştirak edən P680, YD, YZ и Car/D2-ChlZ kimi komponentləri ilə tarazlıq yolu ilə elektron verə bilər. Öz növbəsində bu ekstremal şəraitdə Cyt b559-un FSII-də baş verən elektron çatışmazlığı (və ya artıqlığı) kimi proseslərin tənzimlənməsində iştirakını mümkün edir.

10. Müəyyən edilmişdir ki, yüksək temperaturlarda istilik stresinin təsiri ilə inhibirləşmiş ikinci fotosistemdə elektron daşınmasının işıqlanmada bərpa olunması mümkündür.

Elmi əsərlərinin adları

Feyziyev Y.M.,  Chlorophyll fluorescence and "Maximum Quantum Efficiency" of photosystem II in plant sciences,  Life Sciences and Biomedicine,   2019,   1(1),   s. 18 – 28

 

Ibrahimova U.F., Mammadov A.Ch., Feyziyev Y.M.,  The effect of NaCl on some physiological and biochemical parameters in Triticum aestivum L. genotypes,   Plant Physiol. Rep.,   2019,   24(3),   s. 370 – 375

 

Voloshin R.A., Brady N.G., Zharmukhamedov S.K., Feyziyev Y.M., Huseynova I.M., Najafpour M.M., Shen J.-R., Veziroglu T.N., Bruce B.D. , Allakhverdiev S.I.,  Influence of osmolytes on the stability of thylakoid-based dye-sensitized solar cells,   Int. J. Energy Res., 2019, 43(14),   s. 8878 – 8889

 

Hasanova A.M., Valiyeva U.Y., Feyziyev Y.M.,  Reactivation of the oxygen-evolving function of photosystem II inhibited by hydroxylamine,   Proceeding of ANAS (Biol. and Med. Sci.),   2018,   73(2),   s. 19 – 24

 

Orujova T.Y., Bayramov S.M., Gurbanova U.A., Babayev H.G., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Feyziyev Y.M.,  Diurnal temperature-related variations in photosynthetic enzyme activities of two C4 species of Chenopodiaceae grown in natural environment, Photosynthetica,   2018,   56(4),   s. 1107 – 1112

 

Babayev H.G., Gurbanova U.A., Azizov İ.V., Guliyev N.M., Feyziyev Y.M.,  The study of NAD-malic enzyme in leaves of wheat genotypes under soil drought conditions,   Sylwan Journ.,   2017,   162(1),   s. 201 – 211

 

Musazade E., Voloshin R., Atashova S., Rodionova M., Feyziyev Y.M., Huseynova I.M., Allakhverdiev S.I.,  Electricity from the sunlight and photosynthetic apparatus,   Azerbaijan National Academy of Sciences: Transactions of the institute of Molecular Biology and Biotechnologies,   2017,   1,   s. 125 – 131

 

Kerimli E.İ., Jumshudlu K.T., Feyziyev Y.M., Talai J.M.,  İmpact of intensive illumination on the photochemical efficiency of photosystem II in wheat leaves exposed to heat and salt stress,   Azerbaijan National Academy of Sciences: Transactions of the institute of Molecular Biology and Biotechnologies, 2017, 1,   s. 112 – 115

 

İsmayılova E.Ə., Cümşüdlü K.T., Təlai C.M., Feyziyev Y.M.,  Fluoressensiya metodunun tətbiqi ilə bəzi buğda genotiplərinə duz stresinin təsirinin öyrənilməsi, Əkinçilik ET İnstitunun elmi əsərləri məcmuəsi,   2017,   XXVIII , s. 130 – 138

 

Каримли С.А., Гасымова Г.Э., Ханышова М.А., Азизов И.В., Фейзиев Я.М., Гасымов К.Г.,  Некоторые морфо-физиологические изменения у каштанолистного дуба (Quercus castanefolia) в зависимости от условий окружающей среды,   AMEA-nın xəbərləri: Biologiya və tibb elmləri,   2016,   71(1),   s. 97 – 102

 

İbrahimova Ü.F., Qaragözov T.H., Feyziyev Y.M.,  Duz stresinin Triticum aestivum L. və Triticum durum Desf. genotiplərində fizioloji proseslərə təsiri,   AMEA-nın Xəbərləri: Biologiya və tibb elmləri,   2015,   70(3),   s. 26– 33

 

Babayev H.G., Mehvaliyeva U.A., Aliyeva M.N., Guliyev N.M., Feyziyev Y.M.,  NADP-malate dehydrogenase isoforms of wheat leaves under drought: their localisation, and some physicochemical and kinetic properties,   Journal of stress physiology and biochemistry,   2015,   11(3),   s. 13 – 25

 

Cümşüdlü K.T. , İsmayılova E.Ə. , Feyziyev Y.M.,  Duz stresinin buğda genotiplərinin yarpaqlarında fotosintetik elektron daşınmasına təsiri,   AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri,   2015,   XXXV,   s. 155 – 160

 

Мовсумова Ф.Г., Бабаев Г.Г., Зейналова М.Г., Фейзиев Я.М.,  Таксономический состав семейства Chenopodiaceae Vent. во флоре Абшерона и его экологический анализ,   AMEA Xəbərləri, Biol. ser., 2014,   69(1),   s. 27 – 35

 

Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Guliyev N., Feyziyev Y.,  The study of NAD-malic enzyme in Amaranthus cruentus L. under drought,   Plant Physiol. Biochem.,   2014,   81,   s. 84 – 89

 

Quliyev N.M., Babayev H.Q., Mehvalıyeva U.Ə., Əliyeva M.N. , Feyziyev Y.M.,  Quraqlığın amarant yarpaqlarında qaz mübadiləsi parametrlərinə və dekarboksilləşdirici malatdehidrogenazalara təsiri.,   AMEA məruzələri, 2014, LXX(1),   s. 46 – 50

 

Feyziyev Y., Deak Z., Styring S., Bernat G.,  Electron Transfer from Cyt b559 and tyrosine-D to the S2 and S3 states of the water oxidizing complex in photosystem II at cryogenic temperatures.,   J. Bioenerg. Biomembranes, 2013,   45(1-2),   s. 111 – 120

 

Feyziyev Y., Styring S.,  Charge equilibrium reactions S2 and S3 states of photosystem II with Cyt b559 and tyrosine YD,   Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future - 15th International Congress on Photosynthesis. Beijing, China,   Springer,   2013,   s. 218 – 221

 

Фейзиев Я.М.,  Бикарбонат и функционирование фотосистемы II,   AMEA-nın xəbərləri: Biologiya elmləri,   2011,   66(1),   s. 75 – 87

 

Feyziyev Y.,  Oxygenic photosynthesis: an introduction,   Proceedings of ANAS, Biol. Sci.,   2010,   65(5-6),   s. 71– 82

 

Feyziyev Y.,  Photosystem II function and bicarbonate, “Photosynthesis. Energy from the Sun” J. F. Allen, E,Gantt, J.H.Golbeck and B.Osmond (Eds.). Proceedings of 14th International Congress of Photosynthesis. Glasgow, Scotland,   2008,   s. 397 – 400

 

Фейзиев Я.М., Гусейнова И.М.,  Наука о фотосинтезе на 14-ом международном конгрессе по фотосинтезу: Основные тенденции и перспективы на будущее,  Известия НАН Азербайджана, Сер: Биол. науки, 2007,  3-4,   s. 3 – 17

 

Hevelius K.G.V., Su, J.-H. , Feyziyev Y., Mamedov F., Styring S.,  Spectral resolution of the Split EPR signals induced by illumination at 5K from the S1-, S3- and S0-states in Photosystem II,   Biochemistry,   2006,   45(30), s. 9279 – 9290

 

Fryxelius J., Eilers G., Feyziyev Y., Magnuson A. , Sun L., Lomoth R.,  Synthesis and redox properties of a [meso-tris (4-nitrophenyl) corrolato] Mn(III) complex,   Journal of Porphyrins and Phthalocyanines,   2006,   9(06),   s. 379 – 386

 

Sigfridsson K.G.V., Su J.-H., Feyziyev Y., Mamedov F., Syyring S.,  Quantification of the light induced YZ•-split EPR-signals from зhotosystem II in the S0- and S1-states and the pH-dependence of “Split S1”,   “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives”, A. van der Est and D. Bruce (Eds.). Proceedings of the 13th Int. Cong. Photosynth., August 29-September 3, 2004, Montreal, Canada,   2005,   s. 1071 – 1073

 

Su J.-H., Sigfridsson K.G.V., Feyziyev Y., Styring S.,  Flash-number dependent oscillation of Split EPR signals from OEC in PSII induced by illumination at 5 K, “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives”, A. van der Est and D. Bruce (Eds.). Proceedings of the 13th Int. Cong. Photosynth., August 29-September 3, 2004, Montreal, Canada,   2005,   s. 404 – 406

 

Feyziyev Y., Mizusawa N., Ishii A., Ono T.-a.,  Characterization of Ser-substitution mutants in the D1 protein Arg 64, 323 and 334 in cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803,   “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives”, A. van der Est and D. Bruce (Eds.). Proceedings of the 13th Int. Cong. Photosynth., August 29-September 3, 2004, Montreal, Canada,   2005,   s. 392 – 394

 

Sigfridsson K.G.V., Su J.-H., Feyziyev Y., Styring S,  The spectral resolution of the “Split S1” and “SplitS0” EPR signals from photosystem II induced by illumination at 5K, “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives”, A. van der Est and D. Bruce (Eds.). Proceedings of the 13th Int. Cong. Photosynth., August 29-September 3, 2004, Montreal, Canada,   2005,   s. 386 – 388

 

Morvaridi S.F., Feyziyev Y., Styring S.,  Effect of temperature on the miss-factor in the S-cycle determined by EPR,   “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives”, A. van der Est and D. Bruce (Eds.). Proceedings of the 13th Int. Cong. Photosynth., August 29-September 3, 2004 Montreal, Canada,   2005,   s. 359 – 361

 

Pan J., Xu J., Benkö G. , Feyziyev Y., Styring S. , Sun L., Åkermark B., Polívka T., Sundström V.,  Stepwise charge separation from a ruthenium-tyrosine complex to a nanocrystalline TiO2 film,   The Journal of Physical Chemistry, B,   2004,   108(34),   s. 12904 – 12910

 

Kropacheva T.N. , Feikema W.O., Mamedov F., Feyziyev Y., Styring S., Hoff A.,  Spin conversion of cytochrome b559 in photosystem II induced by exogenous high potential quinone,   Chemical Physics,   2003,   294(3),   s. 471 – 482

 

Feyziyev Y., Van Rotterdam B.J., Bernat G., Styring S.,  Electron transfer from cytochrome b559 and tyrosineD to the S2 and S3 states of the water oxidizing complex in photosystem II,   Chemical Physics,   2003,   294(3),   s. 415 – 431

 

Styring S., Feyziyev Y., Mamedov F., Hillier W., Babcock G.T.,  pH dependence of the donor side reactions in Ca2+-depleted photosystem II,   Biochemistry,   2003,   42(20),  s. 6185 – 6192

 

Фейзиев Я.М.,  Участки связывания формиата в фотосистеме 2 растений,   Известия НАН Азербайджана: Биологические науки ,   2002,   1-6,   s. 222 – 233

 

Bernat G., Morvaridi F., Feyziyev Y., Styring S.,  pH-dependence of the four individual transitions in the catalytic S-cycle during photosynthetic oxygen evolution, Biochemistry,   2002,   41(18),   s. 5830 – 5843

 

Styring S., Feyziyev Y., Mamedov F., Babcock G.T., Hillier W.,  The pH dependence of the donor side reactions in Ca2+-depleted photosystem II: A role for Ca in the proton expulsion pathway?,   PS2001: Proceedings of 12th International Congress on Photosynthesis. Sydney, Australia, S13-017,   World Scientific Publishing,   2001

 

Morvaridy F., Feyziyev Y., Bernat G., Geijer P., Mamedov F., Styring S.,  pH-dependent oxidation of Cytochrome b559 is different in the different S-states,   PS2001: Proceedings of 12th International Congress on Photosynthesis. Sydney, Australia, S13-010,   2001

 

Bernat G., Morvaridi F., Feyziyev Y., Styring S.,  pH-dependence of the four steps in the S-cycle in photosystem II,   PS2001: Proceedings of 12th International Congress on Photosynthesis. Sydney, Australia, S10-016,   2001

 

Feyziev Y.M., Yoneda D., Yoshii T., Katsuta N., Kawamori A., Watanabe Y.,  Formate-induced inhibition of the water-oxidizing complex of photosystem II studied by EPR,   Biochemistry,   2000,   39(13),   s. 3848 – 3855

 

Ismailov M.A., Zulfugarov I.S., Feyziev Y.M., Aliev J.A.,  The effect of water deficit on wheat thylakoid membranes,   ”Photosynthesis: Mechanism and Effects”, G.Garab (Ed.). Proceedings of the 11th international Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary,   1998,   IV,   s. 2573 – 2556

 

Feyziev Ya.M., Yoneda D., Kawamori A.,  Bicarbonate stimulated binding of manganese to photosystem 2, ”Photosynthesis: Mechanism and Effects”, G.Garab (Ed.). Proceedings of the 11th international Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary,   1998,   II,   s. 1197 – 1200

 

Ivashikina N.V., Feyziev Y.M.,  Regulation of nitrate uptake in maize seedlings by accompanying cations, Plant Science,   1998,   131(1),   s. 25 – 34

 

Allakhverdiev S.I., Feyziev Y.M., Ahmed A., Hayashi H., Aliev J.A., Klimov V.V., Murata N., Carpentier R.,  Stabilization of oxygen evolution and primary electron transport reactions in photosystem II with glycinbetaine and sucrose,   Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology,   1996,   34(2-3),   s. 149 – 157

 

Klimov V.V., Allakhverdiev S.I., Baranov S.V., Feyziev Y.M.,  Effect of bicarbonate and formate on photosystem II activities,   Photosynthesis Research,   1995,   46(1-2), s. 219 – 225

 

Klimov V.V., Feyziev Y.M., Allakhverdiev S.I., Baranov S.V.,  Bicarbonate requirement for the donor side of photosystem 2,   FEBS Letters,   1995,   363(3),   s. 251 – 255

 

Козлов Ю.Н., Казакова А.А., Фейзиев Я.М., Аллахвердиев С.И., Климов В.В.,  Электрохимическое окисление и восстановление ANT-2p в связи его ингибирующим действием на активность фотосистемы 2,   Биохимия,   1995,   60(6),   s. 976 – 980

 

Клеваник А.В., Фейзиев Я.М., Ренгер Г., Климов В.В.,  Миллисекундная замедленная люминесценция хлорофилла фотосистемы II в восстановительных условиях. 2. Эффект внешнего магнитного поля, Биологические мембраны,   1994,   11(2),   s. 148 – 160

 

Климов В.В., Фейзиев Я.М., Аллахвердиев С.И., Клеваник А.В.,  Миллисекундная замедленная люминесценция хлорофилла фотосистемы II в восстановительных условиях. 1. Условия выявления, время жизни и енергия активации,   Биологические мембраны,   1994,   11(2),   s. 140 – 147

 

Allakhverdiev S.I., Komenda J., Feyziev Ya.M., Nedbal L., Klimov V.V.,  Photoinactivation of isolated D1/D2/Cytochrome b-559 complex under aerobic and anaerobic conditions,   Photosynthetica,   1993,   28(2),   s. 281 – 288

 

Клеваник А.В., Фейзиев Я.М., Никитишена О.В., Шувалов В.А., Климов В.В.,  О природе аномальной температурной зависимости наносекундной рекомбинационной люминесценции D1-D2-Cyt.b-559- комплексов фотосистемы II,   Биологические мембраны,   1992,   9(9),   s. 915 – 925

 

Аллахвердиев С.И., Мальцев С.В., Фейзиев Я.М., Климов В.В.,  Повышение термоустойчивости фотохимических реакций субхлоропластных препаратов фотосистемы 2 после полного удаления марганца,   Биологические мембраны,   1991,   9(1),   s. 12 – 18

 

Клеваник А.В., Фейзиев Я.М., Аллахвердиев С.И., Климов В.В.,  О природе переменной флуоресценции хлорофилла фотосистемы II высших растений, Биологические мембраны,   1991,   8(10),   s. 1053 – 1065

 

Feyziev Ya.M., Allakhverdiev S.I., Klevanik A.V., Klimov V.V.,  Temperature dependence of the variable fluorescence of photosystem II under aerobic and reducing conditions,   E.Karanov and V.Alexieva ( Eds.) ”Plant Metabolism Regulation”, Proceediings of the International Vth Youth Simposium, Sofia, Bulgaria,   1991,   s. 59 - 62

 

Konfrans materialları:

 

Родионова М.В., Жармухамедов С.К., Халилова Л.Ф., Фейзиев Я.М., Гусейнова И.М., Аллахвердиев С.И.,  Действие металлоорганических комплексов на основе ионов меди на флуоресценцию хлорофилла,   VI Съезд Биофизиков России,   Rusiya,  16.09.2019 - 21.09.2019,  s. 72 – 72

 

Həsənova A.-Ş. M., Vəliyeva Ü.Y., Feyziyev Y.M.,  Fotosistem II kompleksinin oksigen ayırma funksiyasının inhibirləşməsi və yenidən bərpası,   Akademik V.C. Hacıyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Botaniki tədqiqatlarda yeni çagırışlar” elmi konfransı, Bakı,   Azərbaycan,  20.06.2018 - 21.06.2018,  s. 221 – 223

 

Vəliyeva Ü.Y., Təlai C.M. , Feyziyev Y.M.,  Bəzi stress amillərinin ikinci fotosistemin fotokimyəvi effektivliyinə birgə təsiri,   Akademik V.C. Hacıyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Botaniki tədqiqatlarda yeni çagırışlar” elmi konfransı, Bakı,   Azərbaycan,  20.06.2018 - 21.06.2018,  s. 218 – 220

 

Həsənova A.M., Feyziyev Y.M.,  İkinci fotosistemin oksigen ayirma funksiyasinin bərpasi,   II International Scientific Conference of Young Researchers, Dedicated to the 95 Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku Engineering University, Baku,   Azərbaycan,  27.04.2018 - 28.04.2018,  s. 272 – 274

 

Ibrahimova U.F. , Mammadov A.Ch., Feyziyev Y.M.,  Effect of salt stress on photosynthetic pigments and chloroplasts photochemical efficiency of wheat varieties,   8th International Conference “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”, Hyderabad,   Hindistan,  30.10.2017 - 04.11.2017,  s. 164 – 164

 

Ibrahimova U.F., Garagyozov T.H., Feyziyev Y.M.,  Effect of salt stress on physiological characteristics in Triticum aestivum L. and Triticum durum Desf. genotypes,   International Conference “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”, Baku,   Azərbaycan,  02.10.2016 - 04.10.2016,  s. 148 – 148

 

Ismayilova E.A., Jumshudlu K.T., Feyziyev Y.M.,  The study of salt tolerance of some genotypes from local wheat selection,   International Conference “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”, Baku,   Azərbaycan,  02.10.2016 - 04.10.2016,  s. 164 – 164

 

Bayramov S., Orujova T., Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N. , Feyziyev Y.,  Diurnal changes in photosynthetic enzyme activities and their regulation in some C4 species of Chenopodiaceae family,   International Conference: Photosynthesis Research for Sustainability, Crete,   Yunanıstan,  21.09.2015 - 26.09.2015,  s. 116 – 116

 

 

Курбанова У.А., Бабаев Г.Г., Алиева М.Н., Фейзиев Я.М.,  Регуляция митохондриальной НАД-малатдегидрогеназы листьев амаранта при засухе,   Международная Конференция молодых ученых „Актуальные проблемы Ботаники и экологии“, Умань,   Ukrayna,  09.09.2014 - 12.09.2014,  s. 127 – 127

 

Bayramov Sh., Gurbanova U. , Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N., Feyziyev Y.,  Effects of temperature and light intensity on photosynthetic enzyme activities in C4 species of Chenopodiaceae family in the natural environment,   International meeting “Photosynthesis Research for Sustainability”, Pushchino,   Rusiya,  02.06.2014 - 07.06.2014,  s. 117 – 117

 

Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N., Feyziyev Y.,  Effects of drought on mitochondrial nad-malate dehydrogenase in Amaranthus cruentus L. during ontogenesis,   International meeting “Photosynthesis Research for Sustainability”, Pushchino,   Rusiya,  02.06.2014 - 07.06.2014,  s. 109 – 109

 

Ibrahimova U., Garagezov T., Mammadov A. , Feyziyev Y.,  Effect of salinity on the physiological functions of wheat cultivars,   International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku,   Azərbaycan,  05.06.2013 - 09.06.2013,  s. 127 – 127

 

Guliyev N., Mehvaliyeva U., Babayev H., Bayramov S., Aliyeva M. , Feyziyev Y.,  Localization, physical, chemical and kinetic properties of NADP-malate dehydrogenase izoforms in wheat leaves under drought,   International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku,   Azərbaycan,  05.06.2013 - 09.06.2013,  s. 101 – 101

 

Babayev H., Mehvaliyeva U., Aliyeva M., Kasumova F., Guliyev N., Feyziyev Y.,  Localization, some physical-chemical and kinetic characteristics of NADP-malate dehydrogenase in amaranth leaves under drought,   International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku,   Azərbaycan,  05.06.2013 - 09.06.2013,  s. 99 – 99

 

Bayramov S., Guliyev N., Feyziyev Y., Cejudo F.J.,  Changes in Rubisco activase gene expression and polypeptide content in Brachypodium distachyon,   International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku,   Azərbaycan,  05.06.2013 - 09.06.2013,  s. 63 – 63

 

Feyziyev Y., Bernat G., Deak Z., Styring S.,  Electron transfer from Cyt b559 and tyrosineD to the S2 and S3 states of the water oxidaizing complex of photosystem II at cryogenic temperatures,   International conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku,   Azərbaycan,  24.07.2011 - 30.07.2011,  s. 76 – 76

 

Feyziyev Y., Styring S.,  Charge equilibrium reactions S2 and S3 states of photosystem II with Cyt b559 and tyrosine YD.,   15th International Congress of Photosynthesis: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future, Beijing,   Çin Respublikası,  22.08.2010 - 27.08.2010,  s. 93 – 93

 

Feyziyev Y.,  Photosystem II function and bicarbonate,   14th International Congress of Photosynthesis. Glasgow,   Böyük Britaniya,  22.06.2007 - 27.06.2007,  s. 180 – 180

 

Su J.-H., Hevelius K.G.V., Feyziyev Y., Mamedov F., Styring S.,  Oscillation of the “Split” EPR signals of photosystem II photo-induced at cryogenic temperatures,   “Photosynthesis in the Post-Genomic Era. II: Structure and Function of Photosystems". International Meeting in honor of Prof. J. Barber, Pushchino,   Rusiya,  20.08.2006 - 26.08.2006

 

Sigfridsson K.G.V., Feyziyev Y., Styring S.,  Characterization of the “Split” EPR-signal from Tyr-Z-S1 in PSII with Tyr-D reduced,   13th International Congress of Photosyntesis, Montreal,   Kanada,  29.08.2004 - 03.09.2004,  s. 145 – 145

 

Morvaridi S.F., Feyziyev Y., Mamedov F., Styring S.,  Effect of temperature on the miss-factor in the S-cycle determined by EPR,   13th International Congress of Photosyntesis, Montreal,   Kanada,  29.08.2004 - 03.09.2004,  s. 143 – 143

 

Feyziyev Y., Mizusawa N., Ishii A., Ono T.-a.,  Characterization of Ser-substitution mutants in the D1 protein Arg 64, 323 and 334 in cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803,   13th International Congress of Photosyntesis, Montreal,   Kanada,  29.08.2004 - 03.09.2004,  s. 139 – 139

 

Su J.-H., Sigfridsson K.G.V., Feyziyev Y., Styring S.,  Flash-number dependent oscillation of Split EPR signals from OEC in PSII induced by illumination at 5 K,   13th International Congress of Photosyntesis, Montreal,   Kanada,  29.08.2004 - 03.09.2004,  s. 137 – 137

 

Feyziyev Y., Styring S.,  Electron transfer from cytochrome b559 and tyrosine-D to the S2 and S3 states of the water oxidizing complex in photosystem II,   International Conference “photosynthesis and Crop Production”, Kiev,   Ukrayna,  07.10.2002 - 11.10.2002,  s. 50 – 50

 

Feyziyev Y.M., Bernat G., Van Rotterdam B.J., Styring S.,  Electron transfer from cytochrome b559 and tyrosineD to the S2 and S3 states of the water oxidizing complex in photosystem II,   Photosystem II: Molecular Strucure and Function”. Discussion meeting organized by J.Anderson and J.Barber. 13-14 March, 2002, London, UK,   Böyük Britaniya,  13.03.2002 - 14.03.2002

 

Bernat G., Morvaridi F., Feyziyev Y. , Styring S.,  pH-dependence of the four individual transitions in the S-cycle of the oxygen evolving complex of photosystem II,   Photosystem II: Molecular Strucure and Function”. Discussion meeting organized by J.Anderson and J.Barber, London,   Böyük Britaniya,  13.03.2002 - 14.03.2002

 

Feyziyev Y.M., Van Rotterdam B.J., Styring S.,  Redox interaction between tyrosine YD and various S-states at low temperatures,   Fifth Nordic Congress on Photosynthesis. Elsinore,   Danimarka,  28.10.2000 - 30.10.2000

 

Feyziev Y.M., Kozlov Y.N., Klimov V.V.,  The effect of ANT-2p on the photosystem II,   Progress in Biophysics and Molecular Biology. XIIth International Biophysics Congress, Amsterdam,   Niderland,  11.08.1996 - 16.08.1996,  s. 154 – 154

 

Feyziev Y.M., Allakhverdiev S.I., Klevanik A.V., Klimov V.V.,  Temperature dependence of the variable fluorescence of photosystem II under aerobic and reducing conditions,   ”Plant Metabolism Regulation” (Eds. E.Karanov and V.Alexieva)” Abstracts of the International Vth Youth Simposium, Sofia,   Bolqarıstan,  08.10.1991 - 13.10.1991,  s. 60 – 60

 

Аллахвердиев С.И., Фейзиев Я.М., Стрижова В.П., Христин М.С., Климов В.В.,  Фотоинактивация препаратов реакционного центра фотосистемы II,   Всесоюзная Конференция “Преобразование световой энергии в фотосинтезирующих системах и их моделях”, Пущино,   Rusiya,  26.06.1989 - 30.06.1989,  s. 64 – 65

 

Фейзиев Я.М., Клеваник А.В., Аллахвердиев С.И., Климов В.В.,  О природе переменной флуоресценции хлорофилла фотосистемы 2 высших растений,   АН СССР, НЦ Биол. Иссл., Институт Почвоведения и Фотосинтеза, Тезисы докладов IV Конференции Молодых Ученых. Пущино,   Rusiya,  12.04.1989 - 14.04.1989,  s. 24 – 25

 

Аллахвердиев С.И., Фейзиев Я.М., Климов В.В.,  О рекомбинационной природе переменной флуоресценции хлорофилла фотосистемы 2 высших растеиний,   Всесоюзный симпозиум “Молекулярные механизмы и регуляция энергетического обмена”. Пущино,   Rusiya,  11.06.1986 - 13.06.1986,  s. 23 - 23

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA magistrantraturasında Molekulyar biologiya və Biokimya ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün “Bioenergetika”, “Biomolekulyar spektroskopiya” və “Bioloji proseslərin fiziki-kimyəvi əsasları” fənləri üzrə mühazirələr oxunur

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar institutu, Fotobienergetika laboratoriyası

Bakı, AZ1073, İzzət Nəbiyev 11.

Vəzifəsi

Laboratoriya müdiri

Xidməti tel.

-

Mobil tel.

050-409-6847

Ev tel.

-

Faks

-

Elektron poçtu

y.feyziyev@imbb.science.az