Ana səhifəZərifə Cahandar qızı Süleymanova sa sa

                                                          Zərifə Cahandar qızı Süleymanova                         

 

Anadan olduğu yer

Ermənistan Resp., Spitak r., Saral k.

Təvəllüdü

18.01.1964

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Univversiteti, Kimya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2415.01

 

Molekulyar biologiya

 

“Cicer arietinum bitkisinin xloroplast genomunun struktur təşkilinin və təkamülünün bəzi xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

24

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

2

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Noxud (Cicer arietinum) bitkisinin xloroplast DNT-nin nukleotid ardıcıllığı qismən təyin olunmuşdur. Cicer arietinum xloroplast genomunda petA, cemA, accD və 4,5S rrn, tRNAAsn genlərinin lokalizasiyası, genomun   quruluş və təkamül xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur. Ali bitkilərin xloroplast genomlarının struktur təşkili və təkamül prinsiplərinin aydınlaşdırılması baxımından fundamental əhəmiyyət daşıyan nəticələr alınmışdır.

Azərbaycanın bərk və yumşaq buğda sortlarının duzadavamlılıq potensialı RAPD və SSR markerlərlə analiz olunmuşdur. Duzadavamlılıqla bağlı olan wrky transkripsiya faktoru və HKT ion transporteri genlərinin ekspressiyası araşdırılmışdır. Seleksiya işləri üçün perspektiv sortlar aşkar edilmişdir.

 

Elmi əsərlərinin adları

Mamedov A.Ch., Shahmuradov I.A., Suleymanova Z.J., Aliev J.A. Some peculiarities of chloroplast genome of Cicer arietinum. 17th International Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary 1998, v.4, p. 3039-3043.

Мамедов A.Ч., Сулейманова З.Дж. Клонирование хлоропластного генома Cicer arietinum. Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, Bakı, 2002, № 1-6, səh. 265-277

 

Сулейманова З.Дж., Шахмурадов И.А.

Некоторые аспекты структурной организации лоропластного генома Cicer arietinum. Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, Bakı 2003, № 3-4, pp.3-21

 

Сулейманова З.Дж. Анализ частичной нуклеотидной последовательности хлоропластной ДНК Cicer arietinum. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, XXVII cild,  səh. 281-285

 

Сулейманова З.Дж. Некоторые особенности эволюции хлоропластной ДНК. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri. 2010, cild.1, səh. 308-313.

 

Сулейманова З.Дж., Мамедов А.Ч. Оценка солеустойчивости генотипов пшеницы с использованием RAPD праймеров. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri Biologiya və Tibb Elmləri. 2012, c.67, №3, səh. 43-47

 

З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов, А.А. Заманов, С.Ю. Сулейманов. Применение RAPD-ПЦР метода для оценки потенциала солеустойчивости у сортов пшеницы. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri). 2015, с70, №2, səh. 27-32

 

З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов. Оценка местных сортов твердой пшеницы на наличие в их геноме Nax1 локуса АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016, cild 71, №2, səh. 24-28

 

Z. J. Suleymanova, B.M. Bannayeva, A.Ch. Mammadov. Salt-induced changes in the composition of total soluble proteins in wheat seedlings. Transactions of the Institute of Molecular Biology &Biotechnologies. ANAS, 2017, v.1, 139-143

 

S.M. Rustamova, Z.J. Suleymanova, T.Y. Isgandarova, S.T. Zulfugarova, A.Ch.Mammadov,  I.M. Huseynova. Identification of stress responsive genes by using molecular markers to develop tolerance in wheat. Wheat Production in Changing Enviroments. Responses, Adaptation and Tolerance. 2019, 421-442

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin üzvü;

Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2017/2018-ci tədris ilindən başlayaraq AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistraturasında “Prokariotların molekulyar biotexnologiyası”, “Molekulyar biologiyanın tədqiqat üsulları” və “Gen mühəndisliyi” fənlərinin tədrisi

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., İzzət Nəbiyev küçəsi 11 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5382270 (1119)

Mobil tel.

(+994 77) 5050524

Ev tel.

(+994 12) 4320896

Faks

(+994 12) 5102433

Elektron poçtu

jzarifa@yahoo.com

z.suleymanova@imbb.science.az