Ana səhifəÜlkər Faiq qızı İbrahimova sa sa

 

                                                         Ülkər Faiq qızı İbrahimova                                             

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan res-sı, Sumqayıt şəhəri

Təvəllüdü

09.05.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411.02

Bitki fiziologiyası

“Duz stresinə məruz qalmış buğda genotiplərinin morfofizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

28

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

10

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Duz stresi şəraitində Azərbaycanda rayonlaşdırılan bərk və yumşaq buğda sortlarının morfofizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarını modelləşdirməklə qidalı aqar mühiti işlənib hazırlanmışdır. Bu model stress şəraitində genotiplərin adsaptasiya dərəcəsinin təyin edilməsinə şərait yaradır. Tarla şəraitində yetişdirilən bərk və yumşaq buğda genotiplərinin davamlılıq indeksləri (Yp, Ys, OM, Tol, SHI, STI) əsasında məhsuldar, davamlı, orta davamlı və həssas genotiplər müəyyən edilmiş və Nurlu-99 və Bərəkətli-95 genotiplərinin zəif və orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlarda əkilməsi və duzadavamlı sortların yaradılması üçün ilkin material kimi seleksiyada istifadəsi tövsiyyə olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

·         Карагезов Т.Г., Ибрагимова У.Ф., Мамедова М.Г. Стрессорная реак­ция листьев и корней различных генотипов пщеницы при внезапном и постепенном засолении // Известия НАН Aзербайджана (биологичес­кие науки), 2008, т. 63, № 5-6, с. 14-21.

·         İbrahimova Ü.F. İntroduksiya olunmuş buğda genotiplərinin duzada­vam­­lılığına görə qiymətləndirilməsi // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009, XXIX cild, s. 660-664.

·         Ибрагимова У.Ф. Анализ солеустойчивости генотипов пшеницы, отли­чающихся по архитектонике // Труды Института Микробио­ло­гии НАН Азербайджана, 2009,  т. VII,  с. 189-192.

·         İbrahimova Ü.F. Buğda genotiplərinin duzadavamlılığına görə tədqiqi // Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin elmi əsərləri, 2010, c. I , s. 304-307.

·         Azizov İ.V., Khanisheva M.A., İbrahimova U.F. Effect of salinity on chlo­ro­phyll content and activity of photosystems of wheat genotypes / The 15th In­ter­national Congress of Photosynthesis. China: Beijing, 2010, PS18.28, p. 256.

·         Ибрагимова У.Ф., Азизов И.В., Мамедова М.Г. Реакция сортов твердой и мякгой пшеницы на хлоридное засоление // Физиология растений и генетика, 2013, т. 45, №5 с. 399-407.

·         Aziziov I.V., Khanisheva M.A., Ibrahimova U.F. Effect of salinity on chlo­ro­phyll content and activity of photosystems of wheat genotypes / Procee­dings of the 15th International Conference on Photosynthesis. China: Bejing, 2010. In: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future. China: 2013, p. 548-551.

  • И.В. Азизов,Ф.И. Гасымова, У.Ф. Ибрагимова, К.Р. Тагиева, А.Б. Абдуллаева. Влияние красного и дальне-красного света на содержание фитохрома и активность фотосистемы 2 в проростках пшеницы при действии NaCl. Материалы VIII межнародной науковой конференции «Селекционно-генетическая наука и оброзование» 18-21 марта 2019 года 
  • Aziziov I., Gasymova F., Ibragimova U., Tagiyeva K., Abdullayeva A. İnfluence of blue and red light on physiological and biochemical characteristics of wheat plants. Biological Sciences., 2019, vol 1, № 41, p. 3-6

·         U.F.İbrahimova, A.Ch.Mammadov, Y.M.Feyziyev. The effect of NaCl on some physiological and biochemical parametres in Triticum aestivum L. genotypes. Plant Physiology Reports, 2019, pp.1-6

·         A.Rastoji ,M. Kovar, X. He, M. Zivcak, S. Kataria,  H.M. Kalaji,M., U.F.İbrahimova., S.Hussain, S. Mbarki, M.Brestic. JIP-test as a tool to identify salinity tolerance in sweet sorghum genotypes. Photosynthetıca 58 (SI): 333-343, 2020.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun magistraturasında “Molekulyar Enzimologiya”, “Mühəndislik Enzimologiya”, Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində “Bitki fiziologiyası” fənlərinin tədrisi

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

2018-2019: AMEA və Belarus Respublikası Dövlət Elm Texnologiya komitəsi arasında olan müştərək “Fotosintezin ilkin proseslərinin fitoxromla tənzimlənməsi mədəni bitkilərin stresə davamlılıq amili kimi“ layihəsinin iştirakçısı

 

2019, Avqust-Okytabr:  Slovakiya Kənd Təsərrüfatı Universiteti, Bitki fiziologiyası departamentində “Dəyişən xarici mühit və stres şəraitində məhsuldarlığın artırılması üçün qabaqcıl fenomik yanaşma üsulları vasitəsilə fotosintezin effektivliyinin tədqiq edilməsi” layihəsi çərçivəsində ezamiyyət

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı  Az 1073, Azərbaycan

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

538 22 70 (1119)

Mobil tel.

(+994) 55 2604803

Ev tel.

(+99418) 8 36 98

Faks

(+994)510 2433

Elektron poçtu

u.ibrahimova@yahoo.com