Ana səhifəƏsmər Bəhruz qızı Abdullayeva sa sa

 

                                                        Əsmər Bəhruz qızı Abdullayeva                             

 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

16.03.1966

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411.02

“Bitki fiziologiyası”

C4-fermentlərin C3-bitkilərdə tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

23

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

7

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

C3 bitki olan buğdanın müxtəlif genotiplərinin yarpaq və sünbül elementlərində və noxud yarpaqlarında C4-tsiklinin bəzi fermentlərinin (FEPK, NAD- və NADF-MDH, AspAT, PFDK) aktivliklərinin dəyişmə dinamikası və mühitin pH-dan asılılığı öyrənilmişdir. Bu fermentlərin subhüceyrə paylanması, zülal sintezi ingibitorlarının onların biosintezinə və aktivliklərinə təsiri tədqiq edilmişdir. C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin quraqlıq, duz stresi, temperatur və işığın təsirindən asılılığı öyrənilərək, göstərilmişdir ki, FEPK başqa fermentlərə nisbətən temperatura qarşı daha həssasdır. Müəyyən edilmişdir ki, C4-tsikli fermentlərindən yalnız NADF-MDH işığın təsirindən aktivləşir. Quraqlıq stresi şəraitində C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin induksiyası müəyyən olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Фосфоэнолпируват-карбоксилаза листьев нута. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1993, № 1-3, с. 23-26

2. Memmedov T., Abdullayeva E, Guliyev N. Kurak toprak şartlarında yetiştirilmiş buğdayın yaprak ve başak elementlerinin C4-siklus enzimlerinin aktivitesi. XIII Ulusal Bioloji Kongresi bildirileri, 1996, 2-ci cilt, s. 391-400

3. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Активность основных ферментов С4-цикла листьев и элементов колоса пшеницы в условиях почвенной засухи. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1997, № 1-6, с. 12-18

4. Абдуллаева Э.Б., Байрамов Ш.М. Сравнительное изучение ферментов С4-цикла в листьях и элементах колоса генотипов пшеницы в условиях водного стресса. Известия НАН Азербайджана, серия биологических наук, 2002, № 1-6, с. 119-126.

5. И.В.Азизов, Ф.И.Гасимова, У.Ф.Ибрагимова, К.Р.Тагиева, А.Б.Абдуллаева. Влияние красного и дальне-красного света на содержание фитохрома и активность фотосистемы 2 в проростках пшеницы при действии NaCl. Матералы VIII межнародной научной конференции "Селекционно-генетицеская наука и образования (Парийские чтения)" (18-21 марта 2019, Уман, 2019, с.3-6)

6. Азизов И.В., Гасимова Ф.И., Ибрагимова У.Ф., Тагиева К.Р., Абдуллаева А.Б, Влияние синего и красного света на физиологические и биохимические характеристики растений пшеницы. Science of Europe. Vol.1, No 41, p.3-6, Praha, 2019)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı AZ1073, Azərbaycan 

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

 
   
   
     

Mobil tel.

(+994 50) 310 06 59

Ev tel.

(+994 12) 566 64 41

Faks

(+994 12) 510 24 33 

Elektron poçtu

esya04@yahoo.com