Ana səhifəMayaxanım Əli qızı Xanışova sa sa

 

                                                Mayaxanım Əli qızı Xanışova                                                    

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası Ağsu rayon, Rəhimli kəndi

Təvəllüdü

15.05.1965

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2411.02 - Bitki fiziologiyası

2409.01 - Genetika

“Bəzi bərk və yumşaq buğda nümunələrinin şoranlığa davamlılığının fizioloji və genetik xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

35

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

15

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə Azərbaycan ərazisində şoran torpaqlarda becərilən buğda genotiplərinin fizioloji, biokimyəvi və genetik xüsusiyyətləri kompleks və müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuş, duza davamlı sortlar seçilərək seleksiya üçün tövsiyə olunmuşdur. Yüksək duz qatılığında bərk (Triticum durum Desf.) və yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) genotiplərinin böyümə və inkişafı, su mübadiləsi, xloroplastların fotokimyəvi fəallığı müəyyən olunmuş, davamlılıq istiqamətində seçilən sortların amatomik quruluşunun öyrənilməsi sahəsində mikroskopik tədqiqatlar aparılmış və fotosintezin gedişində əsas rol oynayan xloroplastların ölçüsü, sayı və quruluşunda baş verən dəyişikliklər, FS I və FS II-də stresin təsirindən sistemdə baş verən fotokimyəvi fəallıq, flürosensiya parametrləri və ikinci fotosistemdə enerjinin sərf olunma effektləri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. M.Ə.Xanışova, İ.V.Əzizov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda məhsuldarlığa və fotosintetik əlamətlərinə görə davamlı buğda sortlarının seçilməsi. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, VII cild, 2007, s. 309-316.

2. M.Ə. Xanışova, H.B. Sadıqov, Ə.Y. Kərimov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda əkilmiş bərk və yumşaq buğda sortlarında qliadin ehtiyat zülallarının polimorfizmi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVII cild, 2007, s. 538-540.

3. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda sortlarında biomorfoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə şoranlığın təsirinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnal, №1-2, 2009, s. 153-155.

4. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristics of wheat genotiypes grown under saline enviroment. Материалы VII муждународного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье c. 555-558. 13-21 сентября 2008 года, г. Алушта Симферополь.

5. M.A. Khanishova. T. durum Desf. və T. aestivum L. növlərinə aid bugda sortlarında məhsuldarlıq elementlərinin tolerantlıq indeksi. AMEA Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri), cild 63, № 5-6, 2008, s.121-130.

6. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristikcs of wheat genotiypes grown under saline enviroment. SJYR Transaction on Agri Science. Islamic Azad University. Ardabil, 2009, V. l6. №4, pp. 35-38.

7. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Effect of salinity on chlorophyll content and activity of photosystems of wheat genotypes// The 15 Th international congress of photosynthesis. Organized by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sclences (1BCAS) International Saciety of Photosyathesis reseach (ISPR) August 22-27 2010, Beijing China, pp. 257-259.

8. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Действие засоления на фотосинтетические и урожайные показатели генотипов твердой и мягкой пшеницы, Вестник, Московского Государственного Области Университета. Естественные Науки №3, 2010, c. 51-56.

9. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Pigment content and activity of chloroplasts of wheat genotypes grown under saline environment. Proceedings of the National Special Issue Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. Vol-65. №5-6, 2010 pp. 96-98.

10. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Оценка генотипив пшеницы по солетолерантности. Пути повышения устойчивости растениеводства к негативным природным и техногенным воздействиям. Сборник материалов Международной научно–практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Орёл, 2011. c. 350-355.

11. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda nümunələrinin keyfiyyət göstəricilərinə şoranlığın təsiri. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri II cild. Bakı, 2010, s. 94-98.

12. N.F. Sultanova, M.Ə. Xanışova, İ.M Hüseynova. Üzümün yarpaqlarının burulması xəstəliyinin (Grape leaf roll association virus-3) müasir seroloji metodlarla diaqnostikası, xəstə bitkilərdə bəzi patoanatomik dəyişikliklərin tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 185-190.

13. Əlimohəmmədi R.Z., M.Ə. Xanışova, İ.V. Əzizov. Müxtəlif yarus yarpaqlarının günəbaxan bitkisinin inkişafında və məhsuldarlığında rolu. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 203-207.

14. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Gojayeva, Maya Khanishova. OP-13 Dedection of Grapevine leafroll- asssosiated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18 th Congress of the International Council for the study of Virus and Virus like Diseases of the Grapevine (ICVG) PROCEEDINGS, Ankara-Turkey September 7-11, 2015.

15. С.А. Керимли, Г.Э. Гасымова, М.А Ханышова, И.В. Азизов, Я.М. Фейзиев, К.Г. Гасымов. Некоторые морфофизиологические изменения у Каштанолистного дуба в зависимости от условий окружающей среды. AMEA xəbərləri.2016 (biologiya və tibb elmləri seriyası), cild 71, N 1. səh. 97-102.

16. Ханышева М.А., Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы. «Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2016. т. 18. c. 162-164.

17. M.A. Khanishova. F.I. Gasimova, K.R.Taghiyeva and I.V.Azizov .Effect of gamma rays on the germination of wheat seeds and the morphophysiological properties of seedlings under conditions of salt stress. Asian Journal of plant and Soil Sciences. 2(1) p 36-41. 2017 İF

18. M.A. Khanishova. Gasimova.F.I., Taghiyeva K.R., Azizov I. V. Evaluation of germination,chlophyll content and parameters of fluorescence as indicators of məqalə salt tolerance of bread wheat (Triticum aestivum L.) AMEA Molekulyar biologiya və biotexnaliogiyalar İnstitutunun elmi əsərləri II Cild 2018.səh.40-43

19. M.A. Khanishova Gasimova.F.I., Taghiyeva  K.R., Azizov I.V. Effect of Drought on Morfphological and Physiological Characteristics of Hibrids and Pareental Forms of Wheat Journal of Chemical, Biogical and Physical ScieneISI indexsing and Impact Factor.  An İnternational Peer Revieü E-3 Journal of Sciense Selection B: Biological ScienseImpact Factor 2018-2019: 1.763. p 356-360

20. M.A. Khanishova. Effect of various concentrations of Na Cl on physiological characteristics of first genaration hybrids of wheat genotypes. International journal  of Scientific and Engineering Research Volume1, Issue 6, June-2020

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı AZ1073, Azərbaycan 

Vəzifəsi

Elmi  işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 55

Mobil tel.

(+994 50) 647 39 58

Ev tel.

(+994 12) 341 51 47

Faks

(+994 12) 510 24 33 

Elektron poçtu

xanisova.maya@gmail.com