Ana səhifəSədaqət Şirməmməd qızı Əsədova sa sa

 

 

                                                    Sədaqət Şirməmməd qızı Əsədova                                     

 

 

Anadan olduğu yer

 Azərbaycan, Bakı ş

Doğulduğu tarix

16.05.56

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti(indiki BDU)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ihtisas şifri, ihtisasın adı və mövzusu

03.00.12

Bitki fiziologiyası

“Yonca bitkilərində regenerasiya proseslərinin hormonal tənzimlənməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

70

 

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

31

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

-

Müəlliflik şəhadətnamələrin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı:

-

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Yonca bitkilərində morfogenetik proseslərin hormonal tənzimlənməsi öyrənilmiş, yüksək regenerasiya potensialına malik və uzun müddət in vitro kulturada morfogenetik qabiliyyətini saxlayan yerli yonca ştammı əldə edilmişdir.

2. Auksinlərin diferensial və qeyri differensial bitki toxumalarına ikiqat təsiri aşkar edilmişdir

3. Kalus-embrigenez- və morfogenez proseslərinə qida mühitinin (saxaroza, mannit, NaCl, Na2SO4,) müxtəlif osmotik komponentlərinin rolu öyrənilmişdir.

4. Stresə məruz qalmış bitkidə enerji təminatına və tənəffüs prosesinə təsir göstərən fotosintezin rolu öyrənilmişdir. Karbon qazının toplanması və reassimilyasiyasının in vitro qapalı sistemdə fotosintezin aktivləşməsinə təsiri göstərilmişdir.

5. Embrionların xloroplastlarında elektron nəqliyyat zəncirinin əmələ gəlməsinin natamamlığı və duz stresi şəraitində yaranan mümkün adaptiv dəyişikliklər öyrənilib.

6. Laboratoriya işçiləri ilə birlikdə zəfəranın (Crocus S.L.) sürətləndirilmiş çoxalmasının əsasları işlənib hazırlanmışdır.

7. Azərbaycan seleksiyasının perspektivli arpa sortlarının müxtəlif inkişaf fazasında olan rüşeymlərinin kallus və morfogenez qabiliyyəti öyrənilmişdir.

8. Stevia rebaudiana Bertoni bitkilərinin aseptik cücərtiləri əldə edilmiş, bu bitkinin rus və türk sortlarından kolleksiyası yaradılmışdı. 

Elmi əsərlərinin adları

 

 1. Асадова С. Ш. Регенерационный потенциал растений люцерны на средах различного состава Тезисы докл. IV Всесоюзн. Науч. Конф. Молод.уч. и аспир. По актуальным проблемам кормопроизводства (март 1988 г.), Москва, 1988, с. 105-107
 2. Асадова С. Ш. О каллусогенезе клонов люцерны различного уровня плоидности. Тез. Докл. IV Республ. Конф. Молод. уч. и спец. на тему: Интенсификация агропромышленного производства в соврременном этапе. Ч.1.Баку-1988, с.158-160
 3. С.Ш.Асадова, В.В.Мазин, С.И.Костенко, Б.А.Тургунбаева, А.А.Яртиев. Клеточная селекция и микроклональное размножение селекционных образцов некоторых кормовых культур. Тез.докл.Всесоюз.Науч. технич. Кoнф. «Применение биотехнологий в животноводстве, растениеводстве и ветеринарной медицине». 11-13 октября,г. Ленинград, Москва-1988г., с.157-159
 4. Əsədova SŞ., H.Qaragözov. Xarici mühitin mənfi faktorlarına qarşı yoncanın hüceyrə seleksiyası«Hüceyrə biofizikası» Ikinci respublika elmi konfransının əsərləri. 27-28 dekabr., 1999. Bakı-1999. s.51
 5. Asadova S. Micropropagation of alfalfa with use method of mathematics modeling «Hüceyrə biofizikası» Ikinci respublika elmi konfransının əsərləri. 27-28 dekabr., 1999. Bakı-1999. s. 65-66
 6. S.Sh. Asadova, T.G.Qaragozov, J.A. Aliev. The effect of some components of nutrient medium on тhe callus–embryoids- and morphogenesis of alfalfa. Federation of European Societies of plant Physiology 12th FESPP Congress. August 21-25, Budapest, Hungary 2000, p.29
 7. S.Ş. Əsədova, A.Yermarov. Qida mühitində olan bəzi amillərin yoncanın mikroçoxaldılmasına təsiri. «Azərbaycan biokimyaçılar və molekulyar bioloqlar cəmiyyətinin 1 konfransı» Bakı, 2001-ci il., s.11-12
 8. S.Ş.Əsədova,Т.H.Qaragözov. Yoncanın mikroçoxaltma prosesində qida mühitinin tərkibində olan fitohormonların genotiplırin regenerasiya potensialına təsiri. «Azərbaycan biokimyaçılar və molekulyar bioloqlar cəmiyyətinin 1 konfransı» Bakı, 2001-ci il., s.73-74
 9. S.Ş.Əsədova. Yoncanın mikroçoxaltma prosesində növlərin və növlərarası olan bəzi mühtəlifliklərin öyrənilməsi. «Azərbaycan biokimyaçılar və molekulyar bioloqlar cəmiyyətinin 1 konfransı» Bakı, 2001-ci il., s.83-84
 10. С.Ш.Асадова. Влияние различных комбинаций фитогормонов на каллусо- и морфогенез некоторых генотипов люцерны. AMEA-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2002,№1-6, с. 355-364
 11. С.Ш.Асадова. Оптимизация питательных сред для микроразмножения люцерны AMEA-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2002,№ 1-6, с. 365-372
 12. И.В.Азизов, Т.Г.Карагезов, М.Г.Мамедова, С.Ш.Асадова., Ф.Р.Бархалова. Действие различных концентраций на рост и фотосинтетические показатели современных сортов пшеницы. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003,с.101-103.
 13. С.Ш.Асадова, Т.Г.Карагезов, .Г.Мамедова. Особенности соматического эмбриогенеза в культуре тканей пшеницы и люцерны. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003,с.103-105
 14. С.Ш.Асадова, .Г.Мамедова,Т.Г.Карагезов. Культура клеток растений в изучении адаптивных реакций. “Biokimyə bu gün və sabah” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003,с.107-109
 15. М.Г.Мамедова, Т.Г.Карагезов, С.Ш.Асадова. Водный стресс и адаптивность культуры клеток пшеницы. Первая Центр-Азиат. конфр.по пшенице, Алма-Аты, 2003, с.171 (515)
 16. 16.  Асадова С.Ш., Азизов И.В., Мамедова М.Г., Карагезов Т.Г. Алиев Дж.А. Стресс и особенности некоторых физиологических процессов у эмбриоидов люцерны. Мат.V Межд. Симп. «Новые и нетради-ционные растения и перспективы их использования» г. Москва, 9-14 июня 2003 г., с.104-106
 17. Асадова С.Ш., Мамедова М.Г, Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Солевой стресс и тип морфогенеза у люцерны. П Междунар. Конференция молод. Ученых “Современные проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений “ Харьков, 2003, стр. 10-11
 18. Sadaget Ş. Esedova, İbrahim V. Ezizov, Mahire H. Memedova,  Ziyade Ş. İbrahimova, Tofiq H. Qaragözov. Yoncada və buğdada morfogenezin induksiyası zamanı fotosintez kuruluşlarının oluşması. XIII Biyoteknoloji kongresi. 25-29 Augustos, 2003, Çanakkale., Bilidiler kitabı, 36-41.
 19. İbrahim V. Ezizov¸ Sedaget Ş. Esedova¸   Mahire H. Memmedova¸ Tofiq H. Qaragözov. Sodium kloridin yonca (Medıcago sativa L.) embrioidlerinde fotosintez kuruluşlarının oluşmasına etkisi. ХХП Ulusal Biyoloji kongresi, 21-24 , 2004 Аdana, 69
 20. Qaragözov T.H., Məmmədova M.H., Əsədova S.Ş., Əliməmmədzadə İ.M., Həsənov F.E. Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması. “ Tİ-media”- şirkətinin mətbəəsi, QM-001520-2004, qrifli nəşr
 21. Asadova S.Ş., Azizov I.B., Garagozov T.G., Mamedova M.G., Ismailov M.A, Aliev J.A. Some Peculiarities  of forming photosynthetic device in somatic embryoids of alfalfa (medicago sativa) undeconditions of salt stress. The 14 th FESPB Congress Book of Abstracts. August 23-27,2004, Cracow, Poland.p. 279 Acta Physiologiae plantarum.
 22. Асадова С.Ш., Азизов И.В. Мамедова М.Г. Бархалова, Ф.Р.Карагезов Т.Г. Формирование фотосинтетического аппарата у эмбриоидов люцерны Medicago sativa L. В условиях солевого стресса.   AMEA-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2004,№3-4, с. 3-10
 23. Мамедова М.Г. Азизов И.В., Асадова С.Ш., Таджибова Н.Б. Карагезов Т.Г. Модельная система для изучения адаптивной способности растений пшеницы при внезапном и постепенном засолении. BDU “” Eksperimental bioligiya və müasirlik” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, BDU, 2005, c. 111-112
 24. С.Ш Асадова , И.В.Азизов. Изменение фотосинтетической активности соматических эмбриоидов люцерны на фоне стрессорных факторов. Azərb. Elmi-Tədqiqat Əkinçilik inst. Elmi əsərləri məcmuəsi, Bakı-2005, XXİ cild, s.131-143
 25. S.Ş.Əsədova. NaCl duzunun yabanı, rayonlaşdırılmış və introduksiya olunmuş yonca sortlarının bəzi fizioloji göstəricilərininə təsiri. “ Biomüxtəlifliyin Genetic Ehtiyatları” 1 Beynəlxalq Elmi Konfrans, 27-28 June, Bakı,2006,s.92-93
 26. С.Ш Асадова, В.А.Хокмалиева, И.В. Азизов, Т.Г.Карагезов. Оптимизация условий для создания клеточной модельной системы с целью изучения меха-низмов адаптации рас-тений ячменя при стрессе. «Tədbiqi Biologiyanın Problemləri» mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı,2007, 27-28 aprel, 59-60
 27. С.Ш. Асадова, И.В. Азизов, Т.Г. Карагезов, В.А. Хокмалиева. Изменение колическтвенного состава фотосинтетических пигментов у ячменя в условиях постепенного и внезапного засоления. VII Межд. Симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», 18-22 июня 2007 г., Пущино, Москва, 2007, Т.1, с.236-238
 28. С.Ш Асадова, И.В. Азизов, Т.Г.Карагезов. Сахароза как морфогенетический и осморегуляторный фактор в культуре клеток люцерны. «Теоретические и прикладные аспекты биохимии и биотехнологии растений» Сборник научных трудов III Международной научной конференции 14-16 мая 2008г., Минск, с.209-211
 29. T.H. Qaragezov, M.M.Memmedova, S. Sh. Asadova. Nature of physiological reactions of various wheat genotypes under sudden and salinity condition. Proceedinngs of ANAS (Biological Sciences), 65 (5-6): p.201-204, 2010
 30. Асадова С.Ш., Азизов И.В., Карагезов Т.Г., Хокмалиева Д.А. Некоторые особенности количественного состава фотосинтетических пигментов у инттродуциро-ванных и местных сортов ячменя, подвергнутых засолению на разных стадиях онтогенеза. Аз.ЕТ Əkinçilik institutunun Elmi əsərləri məcmuəsi, XXII cild, Bakı, 2010, s.119-124
 31. Карагезов Т.Г., Асадова С. Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Особенности каллусообразования и регенерация растений шафрана (Crocus s. L). Биологические основы садоводства и овощеводства Мат. международной конференции с элементами научной школы для молодежи.22-25 сентября 2010 г. Мичуринск, с.163-167
 32. С.Ш Асадова , М.Г.Мамедова, Т.Г.Карагезов. Каллусогенез и Соматический  эмбриогенез у Сrocus sativus L. AMEA-nın Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası, 2010, 65, №1-2, с. 52-57
 33. Т.Г. Карагезов, С. Ш. Асадова, И.В. Азизов, М.Г.Мамедова. Индукция каллусогенеза и соматического морфогенеза у Crocus S.L. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы 1Х межд. Симпозиума. Пущино, 14-18 июня,2011, с.45-47
 34. Т.Г. Карагезов, С. Ш. Асадова, М.Г. Мамедова, И.В. Азизов. Эмбриогенез и морфогенез у Сrocus sativus L. VII Съезд Общества физиологов растений России. Физиология растений-фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий. Нижний Новгород, 4-10 июля, 2011г. Мат. Докл., часть 1, с. 311-312
 35. Sadaqat Asadova, Ibrahim Azizov, Mahira Mamedova, Tofiq Garagezov. Formation Peculiarities photosynthetic apparatus of embryogenic structures and intact plants affected by sudden and gradual stressor attack. Photosynthesis research for sustainability, Baku, Azerbaijan, July 24-30, 2011, p.125
 36. Карагезов T.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Особенности каллусогенеза и морфогенеза в культуре трканей шафрана. Особенности каллусогенеза и морфогенеза в культуре трканей шафрана. Труды XXI Международного научного Симпозиума, Симферополь, 2012, с. 452-455
 37. Т.H.Qaragözov, U.F.İbrahimova, M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova. Методический подход для определения степени адаптивности растений пшеницы путем моделирования нарастающего воздействия солевого стресса. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIII cild,2012, s. 101-106
 38. T.Г. Карагезов,  И.В. Азизов, М.Г. Мамедова, С.Ш. Асадова. Биотехнология размножения шафрана (Crocus S.L.) Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı” V Beynəlxalq konfrans. 5-8 noyabr 2013. 226-230
 39. 39.  Т.Карагезов, С.Асадова, М. Мамедова, И. Азизов.  Пути биотехнологического размножения шафрана (Crocus S. L). “Пути развития биотехнологии в Туркменистане”, Материалы международной научной конференции (20-21 ноября 2013 года)
 40. T.H.Qaragözov,  M.H.Məmmədova, S.Ş. Əsədova. İzolə edilmiş buğda sünbüllərinin in vitro becərilməsi metodu. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXIV cild,2013, s. 155-158
 41. Карагезов Т. Г., Асадова С. Ш., Мамедова М. Г., Мамедов Т. С.Ускооренное размножение виноградной лозы как посадочного материала для архитектурного городского дизайна. Научный журнал Геополитика и экогеодинамика регионов, т.10, вып.1, Симферополь, 2014, с. 572-576
 42. Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Морфогенез и органогенез шафрана (Crocus S. L) in vitro. Годичное собрание общества физиологов растений России. Физиология – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий. Межд. Науч. Конф. И школа молод. Ученых. Материалы, часть 1, с. 232-235
 43. T.H. Qaragözov, M.H. Məmmədova, İ.V. İbrahimov, S.Ş. Əsədova. Zəfəranın(Crocus S. L)  in vitro çoxaldılması. AMEA-Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri seriyası, 2014, 69, №1, s. 12-15
 44. Карагезов Т.Г., Асадова С.Ш., Мамедова М.Г., Азизов И.В. Некоторые проблемы биотехнологического размножения шафрана (Crocus S. L). Факторы экспериментальной эволюции организмов. НАН Украины, 2015, т. 17, стр. 179-182
 45. S.Ş. Əsədova. Fitohormonlar bitkilərin hüceyrə və toxuma kulturasında. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXVI cild,2015, s. 165-171.
 46. Karagyozov T.H., Mammadova M.H., Asadova S.Sh., Azizov I.V. A new approach to biotechnology of saffron (Crocus sativus L.). Global journal of Science Frontier Research:C Biological Science. V.15 Issue 6 (Version 1,0), 2015, p.1-3.
 47. Əsədova S.Ş. Arpanın yerli seleksiya sort və sortnümunələrinin in vitro kulturaya daxil edilməsi. AMEA Botanika İnst.əsərləri, 2015 c.XXXV, səh 173-178
 48. Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Введение в культуру in vitro некоторых сортообразцов ячменя, интродуцированных из Международного центра İCARDA. Факторы экспериментальной эволюции организмов, Киев, т.19 2016, с. 64-67.
 49. Əsədova S.Ş. Arpanın Kallus Toxumasının Induksiyasına Ammonium Nitratın Təsiri. AMEA Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri seriyası, c. 71, № 1, s. 25-29, 2016.
 50. Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Методы клеточной селекции в изучении некоторых местных сортов и интродуци-рованных из Международного центра ICARDA сортообразцов ячменя. Материалы XII межд. конф. Ялта, 6-10 июня 2016 года,Москва, 2016, с. 283-285
 51. S.Sh.Asadova, Z.A.Garibov.  Comparative assessment of the regenerative capacity of some barley explants. İntarnational Conference İnnovative Approaches to Conservation of Biodiversity, dedicated to the 80th Anniversary of the İnstitute of Botany, ANAS, 2016, p.145
 52. Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Морфогенез в культуре ткани незрелых зародышей некоторых сортов ячменя. Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 04-05 may, 2017 il. II hissə, s.157-159
 53. 53.  Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Нитрат аммония в культуре клеток некоторых сортов и   сорто-образцов ячменя. Материалы XII Международного симпозиума "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования", Пущино, 19-23 июня 2017, c. 177-179
 54. Əsədova S.Ş. Qəribov Z.Ə. İntroduksiya edilmiş arpa sortnümunələrının eksplantlarından kallus toxumalarının alınması. Əkinçilik Elmi-tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, XXVIII c.,2017, s. 153-158
 55. Əsədova S.Ş. Arpanın Yetişməmiş Rüşeymlərindən İnduksiya Edilmiş Kallus və Morfogenez Proseslərinin Bəzi Xüsusiyyətləri. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 23-27
 56. Асадова С.Ш., Гарибов З.А. Эффект нитрата аммония в культуре клеток ячменя. Материалы конф. «Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты», 2017, Крым, Судак, с.95
 57. S.Sh. Asadova. Morphogenesis in tissue culture of the different аgеs immature embryos of local barley varieties. Transactions pf the İnstitute of Molecular Biology and Biotechnologies, ANAS, 2017, vol.1, p.172-178.
 58. S.Ş.Əsədova, Z.Ə.Qəribov, A.M. Labazanova. Аrpa dənlərindən hüceyrə kulturasının alınmasına ammonium nitratın təsiri. Azərbaycan Əkinçilik Elmi-tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, 2018 il, XXIX cild,s 218-222
 59. С.Ш. Асадова, З.А. Гарибов, А.М. Лабазанова, П.И. Гамбарова. Некоторые особенности каллусо- и морфогенеза в культуре ткани ячменя Азербайджанской селекции. III-я научно-практическая конференция «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» с международным участием, и научная школа по клеточной биотехнологии. 4-8 июня, 2018, Якутия, Саха, стр. 114-117.
 60. Асадова С.Ш., Гамбарова П.И. Некоторые методические аспекты культивирования in vitro зрелых зародышей местных сортов ячменя. Международная конференция PLAMIC-2018 «Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего». Уфа, 13-17 июня 2018, с.92
 61. Асадова С.Ш., Гамбарова П.И. Каллусо- и морфогенез в культуре  незрелых зародышей различных питомников ячменя. XIII Международный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования". 4-8 июня 2018, Сочи, Россия, стр.341-345.
 62. Əsədova S.Ş., Qəmbərova P.İ. Arpanın yetişmiş rüşeymlərində birbaşa cücərmə və kallusogenez proseslərinə bəzi in vitro becərilmə xüsusiyyətlərinin təsiri. Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans.Gəncə 04-05 may 2018 il. II hissə, s.186-188.
 63. Qəmbərova P.İ.,Əsədova S.Ş. Arpa bitkilərinin yetişməmiş rüşeymlərində kallus əmələgəlmə və cücərmə proseslərinin kultivasiya şəraitindən asılılığı. ADAU "Akademik C.Ə. Əliyevin elmi irsini öyrənirik" mövzusunda gənc tədqiqatçıların elmi-praktiki konfransının materialları, Gəncə, 28 sentyabr, 2018, s.37
 64. Asadova S., Rizayeva G., Gambarova P., Gasanova G. In Vitro Competence of Some Barley Varieties with Different Parameters of Grain Quality. Book of Abstracts VII Baltic Genetic Congresses, Latvia, October 24-27,2018, p.193
 65. Əsədova S.Ş, Əzizov İ.V. Yoncanın somatik embrioidlərində fotosintetik aparatın formalaşmasına osmotik stresin təsiri. ADAU. Akademik Cəlal.Əlirza oğlu Əliyevin 90 illik yubiliyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Gəncə, 30.11.2018, s.22-27.
 66. Асадова С.Ш., Гамбарова П.И. Влияние условий культивирования на прямое прорастание, каллусообразование и регенерационный потенциал в культуре незрелых зародышей ячменя. Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых», № 2(59), часть 3, 2019г., стр. 4-7.
 67. Асадова С.Ш., Гамбарова П.И. Каллусо- и морфогенез в культуре зрелых зародышей хозяйственно-ценных сортов ячменя. XIII Международный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования". 17-21 июня 2019, Пущино,110-112.
 68. Asadova S.Sh., Gambarova P.İ. The influence of some features of in vitro cultivation on direct germination, callusogenesis and morphogenesis in the culture of mature barley embryos. Transactions of the İnstitute of Molecular Biology and Biotechnologies, ANAS, 2019, vol.3, p. 94-98.
 69. Asadova Sadagat, Gambarova Parvin. Effect of different cultivation conditions on callusogenesis and regeneration potential in the culture of mature barley embryos. International Conference on Applied Biosciences (ICAB-2019) December 5-6, 2019, Department of Biosciences, Mohammad Ali Jinnah University, Karachi, Pakistan, p.51.
 70. Əsədova S.Ş., Qəmbərova P.İ. Arpanın in vitro kulturasında kallus əmələgəlmə, cücərmə və regenerasiya proseslərinin kultivasiya şəraitindən asılılığı. Azərbaycan Əkinçilik Elmi-tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri Məcmuəsi, 1 (30) cild,  № 1, 2019, s. 45-50

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

2001-2002-ci tədris ilindən 2012-2013-cü tədris ilinədək Odlar Yurdu universitetinin  baş müəllimi (bakalavr pilləsi)

2016-ci ildən müəllim, 2017 ildən dosent Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda (magistr pilləsi

2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dosent (bakalavr pilləsi)

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı, AZ1073, İ. Nəbiyev küş,11

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

-

Mobil tel.

(+994 50) 793 64 93

Ev telefonu

(+994 12) 538 21 09

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

biotexnoloqaz@mail.ru,

sadagat.asadova@gmail.com