Ana səhifəNurməmməd Şamil oğlu Mustafayev sa sa

 

                                            Nurməmməd Şamil oğlu Mustafayev                                          

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri

Təvəllüdü

15.10.1965

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2409.01

Genetika

“Eukariot genomlarının struktur-funksional təşkilinin bəzi tənzimləyici elementləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

41

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

17

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

---

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

3 fəlsəfə doktoru və 4 magistrə rəhbərlik (onlardan 2-si artıq müdafiə etmişdir)

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq üç ali bitkinin (düyü – Oryza sativa, qarğıdalı – Zea mays və tütün – Nicotiana tabacum) plastid (xloroplast) genomlarının bütün zülal və rRNT kodlaşdıran genlərinin 5’-promotor nahiyələri kompüter proqramları ilə analiz olunmuş, bu nahiyələrin müxtəlif tipli çoxsaylı və təsadüfi olmayan NEP (nuclear encoded promotor) promotorlarla və müxtəlif tənzimləyisi elementlərin motivləri ilə zəngin olması aşkar edilmişdir. Hazırda, tam genomları oxunmuş ali bitkilərin (indiki anda 7 ali bitki) nüvə və xloroplast genomlarının promotor (TATA və qeyri-TATA tip) xəritələrinin alınması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bundan başqa tam genomu oxunmuş bir neçə ali bitkidə (arabidopsis, düyü, qarğıdalı, qara küknar və s.) xloroplast təyinatlı gen qruplarının ekspressiyasını tənzimləyən transkripsiya faktorlarının birləşdiyi DNT nahiyələrinin müqayisəli analizi, tapılan potensial transkripsiya tənzimləyici elementlərinin (TE) funksional olub-olmamasını təcrübi yolla araşdırmaq və nüvə-plastid genlərinin razılaşdırılmış və birgə (koordinasion və koperativ) ekspressiyasının transkripsiya səviyyəsində tənzimlənməsinin mümkün molekulyar mexanizmlərinin araşdırılması istiqamətində də işlər görülür.

Insanın və arabitopsisin bəzi minisatellitləri tədqiq olunmuş, bu ardıcıllıqların çoxsaylı potensial transkripsiya və replikasiya tənzimləyici elementləri ilə zənginliyi göstərilmişdir.

RNT polimeraza II ilə transkripsiya olunan bitki genlərinin eksperimental yolla tapılmış promotorlarının PlantProm məlumat bazasının (http://www.rhul.ac.uk/; http://www.softberry.com; http://cub.comsats.edu.pk) yaradılmasında iştirak edir.

 

Bundan başqa respublikada ilk dəfə olaraq mövcud imkanlar daxilində Azərbaycan populyasiyasının  autosom və cinsi xromosomlarda yerləşən qısa tandem təkrarlardan (STR) ibarət markerlərlə tədqiq edilmiş və aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

 

Autosom xromosomlarda yerləşən STR markerlərlə populyasiyamızın tədqiqi. Azərbaycanın bütün rayonlarını əhatə etməklə bir neçə nəsil Azərbaycanda yaşayan, qohum olmayan 765 aborigen azərbaycanlıdan ayrılan DNT nümunələri autosom xromosomlarda yerləşən STR markerlərlə (insan identifikasiya dəsti, AmpFlSTR®Identifiler®Plus PCR Amplification Kit) tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəricəsində hər bir STR lokus üçün populyasiya-genetik və məhkəmə-tibbi parametrlər təyin edilmiş, Hardi-Veinberq tənliyi əsasında testlərin dəqiqıliyinin P qiymətləri (PHWE) hesablanmış, STR lokusların məcmusu üzrə hesablanmış kombinə olunmuş parametrlər (CPE, CPD, CTPI и PP) əsasında bu marker dəstinin populyasiyamızda identifikasiya məsələlərinin həllində istifadə üçün yararlı olduğu göstərilmişdir. Başqa sözlə desək, fundamental xarakter daşıyan bu nəticələrin məhkəmə-tibbi ekspertiza praktikasında (identifikasiya, mübahisəli atalıq/analıq və s.) tətbiqi mümkündür.  Bununla yanaşı Azərbaycan populyasiyası ilə 17 dünya populyasiyası arasında multiplet differensiasiya testləri aparılmış, Fişer genetik məsafə (FST) indekslərinin P-qiymətləri müqayisə edilmişdir. Genetik testlər populyasimazıla İrak, İran və Türkiyə populyasiyaları arasında tədqiq olunan bütün STR lokuslar üzrə statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərqlərin olmadığını aşkar etmişdir. Statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərqlər distant və digər irqlərə aid populyasiyalarla (Çin, Cənubi Afrika, Boliviya və s.) aşkarlanmışdır. FST-nin qiymətləri əsasında prinsipial component (PCA) və prinsipial koordinat (PcoA) analizləri Azərbaycan populyasiyasının koordinat sisteminin müxtəlif rüblərində müxtəlif populyasiyalarla qruplaşdığını, uyğun olaraq mənfi və sıfır korrelyasiyaya malik olduğunu göstərmişdir.  Ney genetik məsafələri əsasında iki riyazi metodla (NJ və UPGMA) qurulmuş fiolgenetik ağacların müqayisəsi UPGMA yanaşması ilə qurulan ağacın həqiqətə daha uyğun olduğunu göstərir.

Tədqiqatlarn nəticələri 2020-ci ildə “Gene” (IF=2,984)  jurnalında çap edilmişdir.

Cinsi xromosomlarda yerləşən STR markerlərlə populyasiyamızın tədqiqi. Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin (STCU) elan etdiyi beynəlxal qrant müsabiqəsində udulmuş “Azərbaycan populyasiyası genefondunun Y-xromosomun STR markerləri əsasında tədqiqi” mövzusunda qrant layihəsi çərçivəsində Azərbaycan ərazisində yaşayan 225 nəfər Azərbaycan vətəndaşının 16 markerdən ibarət AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit-dən istifadə etməklə Y-xromosomu üzrə haplotipləri alınmış, iki müxtəlif haploqrup prediktoru vasitəsilə həmin şəxslərin haploqrupları müəyyən edilmiş və haploqrupların yayılma xəritəsi tərtib edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Azərbaycan populyasiyası genofondunun formalaşmasında əsas rol Yaxın Şərq, Qafqaz və Avropa mənşəli E, G, J, R və T haploqruplarına və onların subkladlarına məxsusdur (~85%). Bununla yanaşı aşkarlanan haplotiplərin bir sıra populyasion-genetik və forensik parametrləri (allel ntezlikləri, haplotip müxtəlifliyi, uyğunluq ehtimalı, diskriminasiya gücü, polimorf informasiya tutumu, tipik atalıq indeksi və s.) təyin edilmiş, bu parametrlərin həmin markerlərin identifikasiya məslələrinin həllində istifadəsi üçün etibarlı olduğu göstərilmişdir. Bundan başqa YHRD bazasındakı proqramların köməyi ilə RST genetik məsafə indeksləri, onların P-qiymətləri hesablanmış, bu qiymətlər əsasında populyasiyamız qohum, coğrafi cəhətdən yaxın və uzaq populyasiyalarla müqayisəli analiz edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, populyasiyamız Y-DNT strukturuna görə Türkiyə, İraq və İran populyasiyalarına daha yaxındır. Bu nəticələr autosom markerlərlə alınan nəticələri bir daha təsdiq edir. Haplotip müxtəlifliyi üzrə nəticələr yerli (http://imbb.az/uploads/AZE_Y_STR_Profiles_for_YHRD.pdf) və YA00469 identifikasiya nömrəsi ilə beynəlxalq (https://yhrd.org/YA00469) məlumat bazasına yerləşdirilmişdir. Beynəlxalq bazada bizə qədər cəmi 47 Y-DNT profili var idi ki, onlar da əsasən xarici mütəxəssislər tərəfindən Moskvada və Almaniyada əldə edilmişdir. Bu mənada bizim tərəfimizdən kənar mütəxəssislərin iştirakı olmadan həmin bazada yerləşdirilən 225 profil Azərbaycan üçün böyük uğur sayıla bilər. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə tədqiqatların daha geniş Y-STR markerlə şəbəkəsindən istifadə edilərək davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

 

Populyasiya tədqiqatlarının vacib istiqamətlərindən biri də populyasiyada geniş yayılan irsi və qeyri irsi xəstəliklərin populyasiya səviyyəsində tədqiqidir. Bunun nə dərəcədə zəruri olmasını qəfil şəkildə baş qaldıran COVID-19 pandemiyası da sübut etdi. Deyilənləri nəzərə alaraq bu istiqamətdə ağ ciyər, ürək-damar patologiyalarının, neyrodegenerativ pozuntuların və şəkərli diabetin genetik amillərdən asılı olub olmamasını ilkin tədqiqinə başlanmış və bu istiqamətdə ilkin aparılan tədqiqatlar zamanı aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

 

İrsi və qeyri-irsi xəstəliklərin populyasiya səviyyəsində tədqiqi.

İrsi və qeyri-irsi xəstəliklərin yaranmasının əsas səbəbi olan müxtəlif tip mutasiyaların (insersiya/delesiya, SNP və s.) molekulyar markerlərlə identifikasiyası və aşkarlanan mutant allel formalarının xəstəliklərlə əlaqəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədqiqatlar zamanı ilk dəfə olaraq Azərbaycan populyasiyasında angiotenzin çevirən fermentin (ACE) geninin insersiya/delesiya (İ/D) polimorfizmi fərqli yaş kateqoriyalı, qohum olmayan və müxtəlif məşğuliyyət sahələrində fəaliyyət göstərən 346 nəfər insanda tədqiq edilmişdir. Qeyd edək ki, ACE geninin reseptorunun koronavirusun yayılmasında xüsusi rolu vardır, belə ki, virus bu fermentin reseptorları vasitəsi ilə hüceyrəyə daxil olur və çoxalmağa başlayır. Şərti olaraq sağlam fərdlərdən ibarət qrupda aşkarlanan İİ genotipli şəxslərin altısı qadın, müxtəlif diaqnozlu psixi xəstələr arasında isə İİ genotipli şəxslərin üçü qadın, altısı kişidir. 1-ci tip şəkərli diabetli xəstələr arasında İİ genotipli daha bir qadın qadın aşkarlansa da, tamamilə kişilərdən ibarət idmançıları təmsil edən qrup daxilində İİ genotipinə rast gəlinməmişdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, aşkarlanan  allellər arasında D alleli, genotiplər arasında isə İD genotipi üstünlük təşkil edir ki, bu da tədqiq olunan qruplar daxilində patologiyaların meydana çıxmasında genetik amil kimi D allelinin bilavasitə iştirak etdiyi haqqında ədəbiyyatlarda mövcud olan fikirləri təsdiqləyir (D alleli üçün şanslar nisbəti OR=1,6513; 95%CI=1,1509¸2,3694; Z-statistic=2,7230; P=0.0065).

Şəkərli diabet. Tərəfimizdən Azərbaycanda şəkərli diabetin (ŞD) özünün müxtəlif formalarına (I və II tip ŞD) irsi meylliliyin molekulyar-genetik tədqiqinə başlanmışdır. İlkin mərhələdə T-hüceyrəsi transkripsiya faktoru geninin (TCF7L2) SNP tip C/T rs7903146 mutasiyalarının insulindən asılı olan (28 nəfər) və olmayan (72 nəfər) şəkərli diabetlə (ŞD) assosiasiyasının tədqiqi həyata keçirilmişdir. Həm ayr-ayrı qruplarda, həm də populyasiya üzrə C və T allellərinin iştirakı ilə dominant (D) və resessiv (R) moidellərin nəzərdən keçirilməsi zamanı onlar arasındakı nisbətlərdə əhəmiyyətli fərqlər aşkarlamamışdır. Bu nisbətlər populyasiya üzrə CD:CR=11,22; TD:TR=11,33; CD:TD=1,53; CR:TR=1,54 olmuşdur. Lakin T allelinin II tip ŞD ilə ilişkisinin statistik qiymətləndirilməsi zamanı 95% etibarlılıq intervalında (CI) 95%CI=0,8772¸ 5,8179; şanslar nisbətinin (odds ratio) OR=2,2604, Z-statistic=1,6910 və etibarlılıq səviyyəsinin P=0,0909 olması müəyyən edilmişdir. Bu da II tip ŞD-in yaranmasında T allelinin genetik amil kimi iştirakı haqqındakı ədəbiyyatlardakı mövcud fikirlərə uyğundur. Təcrübələrin nəticələrinin analizi göstərir ki, baxmayaraq ki, T allelinin tezliyi və TT homoziqotların sayı nəzarət qrupa nisbətən II tip ŞD qrupunda yüksəkdir, lakin risk faktoru kimi TCF7L2 geninin rs7903146 C/T polimorfizmi ilə II tip ŞD arasındakı statistik əhəmiyyətli korrelyasiya gözlənildiyindən kiçikdir (р<0,1). Bu, görünür, ilk növbədə tədqiqata cəlb edilən nümunənin ölçüsünün məhdud olması ilə əlaqədardır.

Elmi əsərlərinin adları

1.      Mammadov E.R., Mustafayev N.Sh., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic and comparative interpopulation studies of Azerbaijan population based on the 15 autosomal STR markers // Gene, 2020, v. 753, Article ID 144804. https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144804; İF=2,984

2.      Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Mammadov A.Ch., Gasimova F.I., Rustamova Z.R., Hasanov A.B., Karimov Z.M., Farajova E.A. Y-DNA Polymorphism of Azerbaijan population: Preliminary studies // Proc. of Int. Conf. “Human genetics and Genetic Diseases: Problems and development prospects”, 2020, p. 50. 

3.      Rustamova Z.R., Akhundova L.A., Alibayova G.R., Mustafayev N.Sh., Huseynova I.M. Association of rs7903146 C/T polymorphism of TCF7L2 gene with type 2 diabetes mellitus in Azerbaijan population: Preliminary studies // Proc. of Int. Conf. “Human genetics and Genetic Diseases: Problems and development prospects”, 2020, p. 71. 

4.      Mammadov E.R., Mustafayev N.Sh., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova İ.M. Mutation cases in the paternity tests identified using 15 autosomal STR markers // Proc. of Int. Conf. “Human genetics and Genetic Diseases: Problems and development prospects”, 2020, p. 51.

5.      Mammadov E.R., Mustafayev N.Sh. Study of polymorphism in Azerbaijan population based on short tandem repeats (STR) // Proceedings of 2nd International Conference on "One Health: Problems & Solutions, 2020.

6.      Алибейли Г.Р., Ахундова Л.А., Мустафаев Н.Ш., Гусейнова И.М. Исследование инсерционно-делеционного (I/D) полиморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) среди населения Азербайджана / Материалы международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020». Россия: Москва, 2020, 1 с. 

7.      Akhundova L.A., Rustamova Z.R. Some polymorphic genetic markers associated with type 1 and type 2 diabetes. Proc. of the 1st International Scientific Conferences of Students and Young Researchers dedicated to the 97th birthday anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Baku, 2020, p. 77-79.

8.      Mustafayev N.Ş. COVID-19: Xroniki və autoimmun xəstələr üçün təhlükə mənbəyidir / “Koronavirus pandemiyasi: Elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” Beynəlxalq onlayn konfransın materialları, Bakı, 2020, s. 64-65. 

9.      Əlibəyova G.R., Rüstəmova S.M., Mustafayev N.Ş., Hüseynova İ.M. SARS-CoV-2 və renin-angiotenzin-aldosteron sistemi arasında qarşılıqlı əlaqə / “Koronavirus pandemiyasi: Elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” Beynəlxalq onlayn konfransın materialları, Bakı, 2020, s. 21-22. 

10.  Mustafayev N.Ş., Məmmədov E.R., Məmmədov Ə.Ç., Nəsibov E., Qasımova F.I., Rüstəmova Z.R., Həsənov Ə.B., Kərimov Z.M., Fərəcova E.A. Azərbaycan əhalisində Y-xromosom DNT-nin polimorfizmi / “Koronavirus pandemiyasi: Elmi tədqiqatlardan sağlam gələcəyin təminatına doğru” Beynəlxalq onlayn konfransın materialları, Bakı, 2020, s. 122-123. 

11.  Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Mutation cases in the paternity tests using 15 autosomal STR markers // Journal of Life Sciences & Biomedicine, 2019, vol. 1(74), No 1, p. 5-17

12.  Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic data For 15 Autosomal STR markers and comparative interpopulation studies of Azerbaijan population based on these data / 2nd International TURAZ ACADEMY Forensic Sciences, Forensic Medicine and Pathology Congress (ITAC, Science and Medicine). Turkey: Istanbul, 2018, SS-112, p. 201-202.

13.  Huseynova I.M., Mirzayeva S.M., Sultanova N.F., Aliyeva D.R., Mustafayev N.Sh., Aliyev J.A. Virus-induced changes in photosynthetic parameters and peroxidase isoenzyme contents in tomato (Solanum lycopersicum L.) plants //  Photosynthetica, 2018, v. 56, p. 841-850.

14.  Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Balakishiyeva G., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic parameters of the 15 autosomal STR markers for Azerbaijan population / The abstracts of the 23rd Annual WAML World Congress. Baku: 2017 // Medicine and Law, v. 36, No 2, p. 286.

15.  Mustafayev N.Ş., Məmmədov Ə.Ç., Məmmədov E.R., Həsənov Ə.B., Hüseynova İ.M. Azərbaycan populyasiyasının STR markerlərlə tədqiqi: II. STR markerlərin allel strukturu əsasında digər populyasiyalarla müqayisəli analizi // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №2, səh. 5-20.

16.  Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic and comparative interpopulation studies of Azerbaijan population based on the 15 autosomal STR markers // Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, ANAS, 2017, vol. 1, p. 72-79.

17.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A.U., Guliyeva H.F. Challenges in computational identification of promoters // Transactions of the Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, ANAS, 2017, v. 1, p. 67-71.

18.  Huseynova I.,, Balakishiyeva G., Aliyeva D., Gurbanova U., Bayramova J., Mustafayev N., Aliyev J.  Changes in the activities of metabolic enzymes and antioxidant defense system in 'Candidatus phytoplasma solani' infected pepper (Capsicum annuum L.) plants // Net Journal of Agricultural Science, 2017, v 5, No 2, p. 58-65.

19.  Quliyeva H.F., Abduləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş., Şahmuradov İ.Ə. 7 Ali bitkinin zülal kodlaşdıran nüvə genlərinin potensial transkripsiya start saytlarının müəyyənləşdirilməsi // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, c. 72, No 1, p. 14-22.

20.  Mustafayev N.Ş., Məmmədov Ə.Ç., Məmmədov E.R., Həsənov Ə.B., Hüseynova İ.M. Azərbaycan populyasiyasının STR markerlərlə tədqiqi: I. STR markerlərin əsas populyasion-genetik parametrlərinin təyini. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016, cild 71, №2, səh. 5-16.

21.  Əliyeva H.F., Abduləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş., Süleymanova L.M., Abaszadə Z.Ə., Şahmuradov İ.Ə. Ali Bitkilərin Plastid Təyinatlı Nüvə Genləri // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2014, c. 69, No 2, p. P. 46-56.

22.  Shahmuradov I., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A., Akbarova Y., Zaib Khan F., Qamar R., Solovyev V., Aliyev J. The PlantProm DB: recent updates // Proceedings of the 2012 International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB), 2012, p. 1-3. 

23.  Shahmuradov I., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A., Akbarova Y., Zaib Khan F., Qamar R., Solovyev V., Aliyev J. Mitochondrial DNA insertions in Arabidopsis genome: is Organelle-to-nucleus gene transfer continued? // Proceedings of Aze4rbaijan NAS (biol. and med. sci.), 2012, c. 65, No 5-6, p. 184-194.

24.  Новрузов Э.Н., Абдуллаева Г.А., Мустафаев Н.Ш., Расулов Ф.А. Флавоноиды надземной части Alhagi pseudoalhagi (Fabaceae) в Азербайджане. Раст. Ресурсы, 2010, т. 46, №4, c. 92-98.

25.  Novruzov E.N., Abdullaeva G.A., Shamisizade L.A, Mustafayev N.Sh. Flavonoids and anthosyans from Alhagi pseudoalhagi // Chemistry of Natural Compounds, 2009, v. 45, No 2, p. 249-250.

26.  Новрузов Э.Н., Абдуллаева Г.А., Шамсизаде Л.А., Мустафаев Н.Ш. Флавоноиды и антоцианы из Alhagi pseudoalhagi. Химия природных соединений (ХПС), 2009, №2, с. 213-214.

27.  Новрузов Э.Н., Drsata J., Мустафаев Н.Ш., Раджабов А.А., Вагабов З.В. Флавоноиды надземной части Fagopyrum esculentus Moench. // Известия НАН Азербайджана, сер. биол. наук, 2009, v. 65, No 5-6, p. 9-13. 

28.  Mustafayev N.Sh., Sultanova F.A., Yusifov T.N. Population analysis of genetic distance by using RFLP of M13 phage // Proceedings of Azerbaijan NAS, ser. biol. sci., 2009, v. 64, No 1-2, p. 3-9.

29.  Мустафаев Н.Ш., Шахмурадов И.А. Сателлитные ДНК: их организация и возможная роль в процессах регуляции генома. Труды Института Ботаники НАН Азербайджана, 2008, т. XXIX, с. 569-577.

30.  Şahmuradov İ.Ə., Əkbərova Y.Y., Əbdüləzimova Ə.Ü., Mustafayev N.Ş. Qarğıdalının plastid genlərinin yeni promotor elementləri. AMEA Botanika İnstitutu-nun Elmi Əsərləri, 2004, c. XXV, s. 464-468.

31.  Şahmuradov İ.Ə., Mustafayev N.Ş., Əkbərova Y.Y., Əbdüləzimova Ə.Ü. RNT polimeraza II ilə transkripsiya olunan bitki genlərinin promotorlarının məlumat bazası. http://www.rhul.ac.uk/; http://www.softberry.com; http://cub.comsats.edu.pk; 2003-2008.

32.  Мустафаев Н.Ш. Сравнительный анализ 5'-промоторных районов генов clpP некоторых пластидных геномов высших растений. «Известия» НАН Азербайджана, сер. биол. наук., 2002, №1-6, с. 301-310.

33.  Vəliyeva A., Mustafayev N.Ş., Şahmuradov İ. Nikotiana tabacum – tütünün plastid henlərinin bəzi potensial tənzimləyici elementləri. Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin I Konfransı (məqalələr toplusu). Bakı, 2001, s. 59-61.

34.  Shahmuradov I.A., Akberova Y.Yu., Mustafayev N.Sh., Abdulazimova A.U., Aliev J.A. Computer analysis reveals a set of additional promoter elements upstream of maize plastid genes. Proceedings of the Second International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure, Novosibirsk, Russia, 2000, v. 1, pp. 142-144.

35.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aliev J.A. Organization of plastid gene’ promoters. Proceedings of the 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, UK, 2000, p. 136.

36.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aliev J.A. Some putative gene regulatory elements of transcription regulation of maize chloroplast genome. Proceedings of the 3rd International Conference on Molecular Structural Biology, Vienna, Austria, 1999, p. 153.

37.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Aliyev J.A. Some possible elements of transcription regulation of the rice chloroplast encoded genes. Proceedings of the First International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and structure, Novosibirsk-Altay Mountains, Russia, 1998, v. 2, pp. 438-441.

38.  Shahmuradov I.A., N.Sh., Zulfugarov I.S. Comparative analysis of promoter regions of rice chloroplast encoded genes: possible elements of transcription regulation. Abstracts of 25th Silver Jubilee Meeting of the FEBS, The Bella Center, Copenhagen, Denmark, 1998, p. 154.

39.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh., Zulfugarov I.S. Comparative analysis of promoter regions of rice, tobacco and maize chloroplast genes. Abstracts of the XIth Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary, 1998, p. 153.

40.  Shahmuradov I.A., Mustafayev N.Sh. Some possible elements of transcription regulation of the rice chloroplast encoded genes. Proceedings of the First International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and structure, Novosibirsk-Altay Mountains, Russia, 1998, v. 1, p. 176.

41.  Шахмурадов И.А., Юсифов Т.Н., Мустафаев Н.Ш., Алиева Х.К., Аллахвердиева Е.А., Амикишиев В.Г. Некоторые особенности структурной организации и эволюции минисателлитов ДНК и их возможная роль в геноме. Azərbaycan Bitki Fizioloqlarının I Qurultayı (məqalələr toplusu), Bakı, 1997, s. 130-133.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Molekulyar Biologiya və Biokimya Cəmiyyətinin üzvü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda təhsilin magistr pilləsində “Molekulyar təkamül”, “Mutagenez və Reparasiya” və “Genomiks” ixtisas kurslarının tədrisi

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi” Publik Hüquqi şəxsinin Biologiya şöbəsində Molekulyar genetika laboratoriyanın aparıcı eksperti. 

Təltif və mükafatları

AMEA Botanika İnstitutunun Fəxri Fərmanı (2015)

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Fəxri Fərmanı (2020)

İş yeri və ünvanı

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

AZ1073, Bakı ş., İzzət Nəbiyev küçəsi 11

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 538 11 64

Mobil tel.

(+994) 70 327 57 76

Ev tel.

(+994 12) 434 24 12

Faks

(+994 12) 510 24 33

Elektron poçtu

mustafayevn02@yahoo.co.uk