Ana səhifəDissertasiya şurası sa sa

 Sədr:

 AMEA-nın həqiqi üzvü İradə Məmməd qızı Hüseynova

Sədr müavini:

AMEA-nın müxbir üzvü Şаhmurаdоv İlhаm Əyyub оğlu

Elmi katib: b.ü.f.d., dos. Qurbanova Ulduzə Əhməd qızı
Üzvləri:

2406.02 – “Biokimya” ixtisası üzrə

b.e.d., dos. Babayev Həsən Qərib oğlu

b.e.d., dos. Bayramov Şahniyar Mikayıl oğlu

b.e.d., prof. Məmmədov Ziyəddin Mahmud oğlu

b.e.d., prof. Sülеymаnоv Səftər Yusif оğlu

b.e.d., prof. Nəbiyev Əhəd Əli oğlu 

b.ü.f.d., dos. Qurbanova Ulduzə Əhməd qızı

2411.02 - “Bitki fiziologiyası” ixtisası üzrə

АMЕА-nın həqiqi üzvü, prof. Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Əzizov İbrahim Vahab oğlu  

b.e.d., prof. Abdıyev Vilayət Bəşir oğlu

b.e.d., Allahverdiyev Süleyman İfxan oğlu

b.e.d., Feyziyev Yaşar Mirzə oğlu

b.e.d., dos. Savçenko Tatyana Viktorovna

2415.01 – “Molekulyar biologiya” ixtisası üzrə

AMEA-nın həqiqi üzvü Hüsеynоvа İrаdə Məmməd qızı

AMEA-nın müxbir üzvü Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Quliyеv Nоvruz Məhəmməd оğlu

AMEA-nın müxbir üzvü Şаhmurаdоv İlhаm Əyyub оğlu

Ukrayna MEA-nın müxbir üzvü Kunax Viktor Anatolyeviç 

f-r.ü.f.d., prof. Mürşüdov Qərib Novruz oğlu