Ana səhifəDissertasiya şurası sa sa

Əlavə 1.1

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu (AZ1073, İzzət Nəbiyev küç., 11; Tel.: 538 -11-64; E-mail: imbb@science.az) tərəfindən

 

2415.01 – “Molekulyar biologiya”           ixtisasında                                     Biologiya elmləri üzrə

                       

2406.02 – “Biоkimyа”                           ixtisasında                                     Biologiya elmləri üzrə 

  

2411.02 – “Bitki fiziоlоgiyаsı”                ixtisasında                                      Biologiya elmləri üzrə

 

 

 

 

elmlər doktoru (fəlsəfə doktoru)

 

dissertasiyalarıının müdafiəsinin təşkili məqsədilə təklif olunan Dissertasiya şurasının üzvləri haqqında

 

MƏLUMAT

 

 

 

 

AR ETN-nin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar

İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü                                             İradə Hüseynova

 

 

  M.Y.             Tarix        27.03.2023

Sıra nöm-rəsi

(№)

 

Soyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsi

Elmi dərəcəsi,

ixtisasının şifri və adı

Elmi adı

(dosent, professor)

 

 

Şurada təmsil

olunduğu elm sahəsi, ixtisasının şifri və adı

1

2

3

4

5

2415.01 – “Molekulyar biologiya” ixtisasında

1

Hüsеynоvа İrаdə Məmməd   qızı

Sədr

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 -“Biokimya”

 

Prоfessor, АMЕА-nın həqiqi üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

2

Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru,   2415.01 – “Molekulyar biologiya”

Professor, АMЕА-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

3

Mirzəyeva Səmra Tahir qızı

Elmi katib

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  

2415.01 -“Molekulyar biologiya”

 

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

4

Mürşüdov Qərib Novruz oğlu

Üzv

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,

01.04.02 - “Kristalloqrafiya və kristallofizika”

Professor

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

5

Şаhmurаdоv İlhаm Əyyub оğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2409.01 - “Genetika”

АMЕА-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

6

Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu

Üzv

 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,

2406.01-“Biofizika”;

2426.01-“Ekologiya”

Professor

Biologiya elmləri üzrə, 2415.01 - “Molekulyar biologiya”

2406.02 – “Biokimya ixtisasında

1.      

Babayev Həsən Qərib oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 -“Biokimya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə,  2406.02 – “Biokimya”

2.      

Bayramov Şahniyar Mikayıl oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 - “Biokimya”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

3.      

Məmmədov Ziyəddin Mahmud oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 - “Biokimya”

Professor

Biologiya elmləri üzrə, 2406.02 – “Biokimya”

4.      

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Üzv

 

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 - “Biokimya”                                             

Professor

Biologiya elmləri üzrə,  2406.02 – “Biokimya”

5.      

Sülеymаnоv Səftər Yusif оğlu

Sədr müavini

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 - “Biokimya”                                                   

Professor

Biologiya elmləri üzrə,  2406.02 – “Biokimya”

6.      

Qurbanova Ulduzə Əhməd qızı

Üzv

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2406.02 - “Biokimya”                                                   

Dosent

Biologiya elmləri üzrə,  2406.02 – “Biokimya”

2411.02 - “Bitki fiziologiyası” ixtisasında

1.      

Abdiyev Vilayət Bəşir oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2411.02 - “Bitki fiziologiyası”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

2.      

Allahverdiyev Süleyman İfxan oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru,  03.00.12- “Bitki fiziologiyası və biokimyası”

Rusiya EA -nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

3.      

Əlirzayeva Esmira Həsən qızı

Üzv

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2411.02 - “Bitki fiziologiyası”

Dosent

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası

4.      

Əzizov İbrahim Vahab oğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2411.02 - “Bitki fiziologiyası”

Professor, АMЕА-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

5.      

Feyziyev Yaşar Mirzə oğlu

 

Biologiya elmləri doktoru,  2406.01 -  “Biofizika”

 

Biologiya elmləri üzrə,  2411.02 - “Bitki fiziologiyası”

6.      

Quliyеv Nоvruz Məhəmməd оğlu

Üzv

Biologiya elmləri doktoru, 2406.02 -“Biokimya”

Professor, АMЕА-nın müxbir üzvü

Biologiya elmləri üzrə, 2411.02 – “Bitki fiziologiyası”

 

 

AR ETN-nin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar

İnstitutunun baş direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü                                             İradə Hüseynova

 

 

  M.Y.             Tarix        27.03.2023