HomeTaliya Yagub Orujova sa sa

                                                                Taliya Yagub Orujova                                                                                    

Place of birth

Republic of Azerbaijan, Gadabay district

Date of birth

23.06.1980

Education

Baku State University

Scientific degree

PhD in biology

Title

-

Speciality code and title for PhD thesis

2406.02

Biochemistry

"Regulation of the daily cycle of photosynthetic enzyme activities in some C3 and CAM plants spread in the Azerbaijani flora"

Total number of printed scientific publications

22

Number of scientific publications printed abroad

7

Number of papers published in journals indexed and abstracted in international databases

2

Number of patents and certificates of authorship

 

Staff training:

-          number of  PhDs

 

Basic scientific achievements

For the first time, Sedum caucasicum (Hylothelephium caucasicum), which was considered as endemic for the Caucasian flora was found to be an obligate CAM plant. For the first time, the biochemical adaptation of C4 photosynthesis to changes in ambient temperature was studied in dicotyledon species Neoae mucranata, Suaeda altissima, Salsola dendroides and Atriplex tatarica of the Chenopodiaceae family under natural conditions during active vegetation phases of the plants. Based on the results of biochemical analyses, the species Salsola dendroides and Atriplex tatarica were established to belong to the NAD-ME subtype of C4 photosynthesis.

Names of scientific works

 1. Bağırova T.Y. Ali bitkilərdə karboanhidraza fermentinin müxtəlif izoformaları / Eksperimental biologiya və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: 2005, s. 152-153.
 2. Bağırova. T.Y. CAM metabolizmin əsas xüsusiyyətləri / AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: 2008, s. 153-155.
 3. Bağırova T.Y., Bayramov Ş.M., Quliyev N.M. CAM fotosintez CO2 qazının fotosintetik assimiliyasiyasının plastik yoludur // AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, 2009, XXIX cild, s. 615-623.
 4. Bağırova T.Y. Bəzi CAM bitkilərdə turşuluğun miqdarının sutkalıq dəyişməsi / AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: 2009, s. 153-155.
 5. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in M. crystallinum leaves / The 15th International Congress of Photosynthesis. China: Beijing, 2010, p. 157.
 6. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Babayev H.G., Guliyev N.M. Some physico-chemical properties of carbonic anhydrase in M. crystallinum leaves / The 15th İnternational Congress of Photosynthesis “Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future”. China: Beijing, Springer, 2010, p. 324-327.
 7. Orucova T.Y., Bayramov Ş.M., Quliyev N.M. Bəzi CAM bitkilərdə karboanhidraza fermentinin fiziki-kimyəvi xassələri // AMEA-nın Xəbərləri, 2011, cild 66, №1, s. 88-912.
 8. Бабаев Г. Г., Алимаммадзаде И.М., Оруджова Т.Я., Курбанова У.А. Влияние почвенной за сухи на активность, локализацию и регуляцию активности карбоангидразы, некоторых ферментов С3 и С4-цикла в онтогенезе листьев амаранта // Вестник Бакинского Государственного Университета, cер. естественных наук, 2014, №4, с. 65-75.
 9. Bayramov Sh., Aliyeva M., Orujova T., Brüggemann W. Photosynthetic enzyme activities under drought stress in Chenopodium album L. / Abstracts and Programme of International Conference Photosynthesis Research for Sustainability (in honor of Vladimir Shuvalov). Russia: Moscow, 2014, p.110.
 10. Bayramov Sh., Orujova T., Gurbanova U., Babayev H., Aliyeva M., Guliyev N.M., Feyziyev Y. Durnal changes in photosynthetic enzyme activities and their regulation in some C4 species of Chenopodiaceae family // International Conference on Photosynthesis Research for Sustainbility. Grece: Grete, 2015, p. 216. 
 11. Orucova T.Y. Chenopodiaceae fəsiləsinin bəzi növlərində C4 fermentlərin aktivliklərinin tədqiqi // 21-ci əsrdə dünya elmlərinin inteqrasiya prosesləri / Beynəlxalq gənclər forumu, Gəncə: 2016, s. 213-215.
 12. Orujova T.Y. Gurbanova U A., Bayramov Sh.M, Guliyev N. M. The study of C4 cycle enzyme activities and kinetic properties in some species of the Chenopadiaceae family grown under natural conditions / Conference dedicated to 80th anniversary of the Institute of Botany of ANAS “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”. Baku: 2016, p 161.
 13. Orujova T. Y., Bayramov Sh. M., Guliyev N.M. Diurnal acidity changes in Sedum caucasicum depending on environmental factors / Conference dedicated to 80th anniversary of the Institute of Botany of ANAS “Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity”. Baku: 2016, p, 146.
 14. Orucova T. Y., Bayramov Ş.M., Qurbanova U.Ə. Bəzi ikiləpəli C4 bitkilərdə fosfoenolpiruvatkarboksilazanın kinetik parametrlərinin tədqiqi / Müasir təbiət elimlərinin aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: 2017, s. 166-170.
 15. Orujova T., Bayramov Sh., Gurbanova U. Daily regulation of some C4 and Calvin cycle enzymes in some dicotyledon species of Chenopdiaceae family // SEAB. Belarus: 2017, p. 318.
 16. Orucova T. Y., Sedum caucasicum bitkisində ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq sutkalıq turşuluğun dəyişməsi// Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş gənc alimlərin və tədqiatçıların “Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallları. Bakı: 2017, s. 37-39.
 17. Orucova T.Y., Qurbanova, U.A., Mustafayeva Ü.C., Bayramov Ş.M. Chenopadiaceae və Poaceae fəsilələrinin bəzi növlərində C4-sikli fermentlərinin aktivliyinin və kinetik parametrlərinin tədqiqi // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №1, s. 28-35.
 18. Bayramov Sh. Orujova T., Gurbanova U., Guliyev N. Diurnal changes titratable acidity new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // 8th International Conference on Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for sustainability. India: Hyderabad, 2017, p. 83.
 19. Orujova T.Y., Gurbanova U.A. Mustafayeva U.J., Bayramov Sh.M., Guliyev N.M. The study of C4 cycle enzyme activities and kinetic properties in some species of the Chenopodiaceae family grown under natural conditions // Transactions of the Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, 2017, v. 1, p. 94-100.
 20. Bayramov Sh.M., Orujova T.Y., Gurbanova, U.A. Guliyev N.M. Diurnal сhanges of the titratable acidity in a new CAM plant, Sedum caucasicum leaves // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2017, cild 72, №3, p. 26-31.
 21. Orujova T.Y., Bayramov Sh.M., Gurbanova U.A., Babayev H.G., Alıyeva M.N., Guliyev N.M., Feyzıyev Y.M. Diurnal temperature-related variations in photosynthetic enzyme activities of two C4 species of Chenopodiaceae grown in natural environment // Photosynthetica, 2018, v. 56, No 4, p. 1107-1112: DOI: 10.1007/s11099-018-0804-x
 22. Orucova T.Y., Bayramov Ş.M. Hylothelephium caucasicum növündə fosfoenolpiruvat karboksilaza və NAD-malatdehidrogenaza fermentlərinin aktivliklərinin və bəzi kinetic parametrlərinin tədqiqi  //AMEA Mərkəzi Nəbatət Bağının Elmi Əsərləri, 2018 XVI cild, səh 41-45.

Membership with international and foreign scientific organizations

-

Pedagogical activity

Teaching master students at the Institute of Molecular Biology and Biotechnologies

Other activities

-

Awards and prizes

-

Place of work and its address

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS, AZ1073, Baku, Izzat Nabiyev st.11

Position

Senior researcher

Office phone

(+994 12) 538 11 64 

Mobile

(+994 50) 310 94 93

Home

(+994 12) 428 52 95

Fax

(+994 12) 510 24 33 

E-mail

orujova.taliya@mail.ru

orujova.taliya@gmail.com