HomeCouncil of Veterans sa sa
Chairman: Correspondent member of ANAS Ibrahim Vahab Azizov
Members

Alamdar Cherkez Mammadov

Novruz Mahammad Guliyev

Shahniyar Mikayil Bayramov

Hasan Garib Babayev

Mahira Heybat Mammadova

Sadagat Shirmammad Asadova

Fazila Imtu Gasimova

Ilham Eyyub Shahmuradov

Saftar Yusif Suleymanov

Yashar Mirza Feyziyev

Ismayil Sohbat Zulfugarov

Tarlan Hazarpasha Mammadov

Dilara Gasim Shahkarimova

Raisa Dmitriyevna Ismayilova

Ganfila Jabrayil Bayramova

Fazail Badal Mammadov

Mikayil Israfil Pashayev

Ogtay Agasalim Tagiyev