HomeMayakhanim Ali Khanishova sa sa

 

                                             Mayakhanim Ali Khanishova                                                       

 

Place of birth

Rahimli village, Agsu district of the Republic of Azerbaijan

Date of birth

15.05.1965

Education

Azerbaijan State University

Scientific degree

Doctor of Philosophy in Biology

Title

-

Speciality code and title for PhD thesis

2411.02 - Plant Physiology

2409.01 – Genetics

“Physiological and genetic characteristics of salinity resistance of some hard and soft wheat samples”

Total number of printed scientific publications

35

Number of scientific publications printed abroad

15

Number of papers published in journals indexed and abstracted in international databases

5

Number of patents and certificates of authorship

--

Staff training:

number of  PhDs

 

Basic scientific achievements

The complex and comparative analysis of physiological, biochemical and genetic features of wheat genotypes grown on saline soils of Azerbaijan was carried out for the first time. More tolerant varieties were identified for salinity and recommended for breeding. The growth and development, water exchange, photochemical activity of chloroplasts of genotypes of durum (Triticum durum Desf.) bread (Triticum aestivum L.) wheat were studied. The features of the anatomical structure of leaves, changes in the size and number of chloroplasts, in the functioning of PS 1 and PS2 of the identified salt tolerant varieties were studied. 

Names of scientific works

1.M.Ə.Xanışova, İ.V.Əzizov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda məhsuldarlığa və fotosintetik əlamətlərinə görə davamlı buğda sortlarının seçilməsi. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, VII cild, 2007, s. 309-316.

2. M.Ə. Xanışova, H.B. Sadıqov, Ə.Y. Kərimov. Şoranlaşmaqda olan torpaqlarda əkilmiş bərk və yumşaq buğda sortlarında qliadin ehtiyat zülallarının polimorfizmi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVII cild, 2007, s. 538-540.

3. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda sortlarında biomorfoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə şoranlığın təsirinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnal, №1-2, 2009, s. 153-155.

4. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristics of wheat genotiypes grown under saline enviroment. Материалы VII муждународного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье c. 555-558. 13-21 сентября 2008 года, г. Алушта Симферополь.

5. M.A. Khanishova. T. durum Desf. və T. aestivum L. növlərinə aid bugda sortlarında məhsuldarlıq elementlərinin tolerantlıq indeksi. AMEA Xəbərləri (Biologiya və tibb elmləri), cild 63, № 5-6, 2008, s.121-130.

6. M.A. Khanishova, I.V. Azizov. Effect of salinity on some physiological characteristikcs of wheat genotiypes grown under saline enviroment. SJYR Transaction on Agri Science. Islamic Azad University. Ardabil, 2009, V. l6. №4, pp. 35-38.

7. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Effect of salinity on chlorophyll content and activity of photosystems of wheat genotypes// The 15 Th international congress of photosynthesis. Organized by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sclences (1BCAS) International Saciety of Photosyathesis reseach (ISPR) August 22-27 2010, Beijing China, pp. 257-259.

8. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Действие засоления на фотосинтетические и урожайные показатели генотипов твердой и мягкой пшеницы, Вестник, Московского Государственного Области Университета. Естественные Науки №3, 2010, c. 51-56.

9. I.V. Azizov, M.A. Khanishova. Pigment content and activity of chloroplasts of wheat genotypes grown under saline environment. Proceedings of the National Special Issue Academy of Sciences of Azerbaijan Republic. Vol-65. №5-6, 2010 pp. 96-98.

10. M.А. Ханышева, И.В. Азизов. Оценка генотипив пшеницы по солетолерантности. Пути повышения устойчивости растениеводства к негативным природным и техногенным воздействиям. Сборник материалов Международной научно–практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Орёл, 2011. c. 350-355.

11. M.Ə. Xanışova. Bərk və yumşaq buğda nümunələrinin keyfiyyət göstəricilərinə şoranlığın təsiri. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri II cild. Bakı, 2010, s. 94-98.

12. N.F. Sultanova, M.Ə. Xanışova, İ.M Hüseynova. Üzümün yarpaqlarının burulması xəstəliyinin (Grape leaf roll association virus-3) müasir seroloji metodlarla diaqnostikası, xəstə bitkilərdə bəzi patoanatomik dəyişikliklərin tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 185-190.

13. Əlimohəmmədi R.Z., M.Ə. Xanışova, İ.V. Əzizov. Müxtəlif yarus yarpaqlarının günəbaxan bitkisinin inkişafında və məhsuldarlığında rolu. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXXIV cild, 2014, s. 203-207.

14. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Gojayeva, Maya Khanishova. OP-13 Dedection of Grapevine leafroll- asssosiated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18 th Congress of the International Council for the study of Virus and Virus like Diseases of the Grapevine (ICVG) PROCEEDINGS, Ankara-Turkey September 7-11, 2015.

15. С.А. Керимли, Г.Э. Гасымова, М.А Ханышова, И.В. Азизов, Я.М. Фейзиев, К.Г. Гасымов. Некоторые морфофизиологические изменения у Каштанолистного дуба в зависимости от условий окружающей среды. AMEA xəbərləri.2016 (biologiya və tibb elmləri seriyası), cild 71, N 1. səh. 97-102.

16. Ханышева М.А., Гасымова Ф.И., Азизов И.В. Действие хлоридного засоления на морфофизиологические признаки генотипов твердой и мягкой пшеницы. «Факторы экспериментальной эволюции организмов. 2016. т. 18. c. 162-164.

17. M.A. Khanishova. F.I. Gasimova, K.R.Taghiyeva and I.V.Azizov .Effect of gamma rays on the germination of wheat seeds and the morphophysiological properties of seedlings under conditions of salt stress. Asian Journal of plant and Soil Sciences. 2(1)p 36-41. 2017 İF

18. M.A. Khanishova. Gasimova.F.I.,  Taghiyeva  K.R., Azizov I.V Evaluation of germination,chlophyll content and parameters of fluorescence as indicators of məqalə salt tolerance of bread wheat (Triticum aestivum L.) AMEA Molekulyar biologiya və biotexnaliogiyalar İnstitutunun elmi əsərləri II Cild 2018.səh.40-43

19. M.A. Khanishova Gasimova.F.I.,  Taghiyeva  K.R., Azizov I.V. Effect of Drought on Morfphological and Physiological Characteristics of Hibrids and Pareental Forms of Wheat Journal of Chemical, Biogical and Physical ScieneISI indexsing and Impact Factor.  An İnternational Peer Revieü E-3 Journal of Sciense Selection B: Biological ScienseImpact Factor 2018-2019: 1.763. p 356-360

20. M.A. Khanishova. Effekt of various concentrations of Na Cl on  physiological characteristics of first genaration hybrids of wheat genotypes. International journal  of Scientific and Engineering Research Volume1, Issue 6, June-2020

Membership with international and foreign scientific organizations

-

Pedagogical activity

-

Other activities

-

Awards and prizes

-

Place of work and its address

Institute of Molecular Biology and Biotechnology of ANAS, 11 Izzet Nabiyev Street, Baku AZ1073, Azerbaijan

Position

Senior researcher

Office phone

(+994 12) 538 11 55

Mobile

(+994 50)  647 39 58

Home

(+994 12) 341 51 47 

Fax

(+994 12) 510 24 33 

E-mail

xanisova.maya@gmail.com