Ana səhifəƏləmdar Çərkəz oğlu Məmmədov sa sa

                                                     Ələmdar Çərkəz oğlu Məmmədov                                                                     

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Goranboy rayonu Qızılhacılı qəsəbəsi

Təvəllüdü

24.01.1960

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

A.A.Jdanov adına Leninqrad  Dövlət Universiteti, Biologiya-Torpaqşünaslıq fakultəsi, bioloq-biofizik

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent, Molekulyar biologiya ixtisası üzrə baş elmi işçi

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

03.00.03-Molekulyar biologiya

03.00.12-bitki fiziologiyası

Cicer arietinum bitkisinin xloroplast genomunun restriksion analizi və psb A geninin lokalizasiyası”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

130

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

50

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1.Cicer arietinum bitkisinin xl.DNT genom kitabxanası yaradılıb və psbA geni lokalizasiya olunub.

2.Triticeae fəsiləsinin yabanı tribaların Eb, Ee, R genomları üçün spesifik CAPS (amplifikasiya olunmuş polimorf ardıcıllıqların kəsilməsi)  markerlər işlənib hazırlanmışdır və həmin genomların identifikasiyasında tətbiq olunur.

3.Genbankda toplanmış bərk və yumşaq buğda genotiplərinin və xətlərin duzadavamlılıq potensialının molekulyar markerlərlə skrininqi nəticəsində Bərəkətli-95, Qarabağ, Şiraslan-23, Qırmızı buğda  və  Şərq  genotiplərinin seleksiyada istifadəsi tövsiyyə olunmuşdur.

4.Bitkilərin biotik faktorlarının (fitoplazma, virus) molekulyar identifikasiyası nəticəsində Azərbaycanda BMLRV-black medic leaf roll virus; FBNSV- faba bean necrotic stunt virus; FBNYV-faba bean necrotic yellow virus nanoviruslar aşkar olunmuş və sekvens əsasında genomların divergensiyası, rekombinasiya və genomların yenidən yığılması aydınlaşdırılmışdır.

5.Azərbaycanda mühüm tərəvəz becərilən ərazilərdə Potyvirus-lardan WMV-watermelon mosaic virus; ZYMV-zucchini yellow mozaic virus; CMV-cucumber mosaic virus; Polerovirus-lardan CABYV-cucurbit aphid-borne yellows virus; Tobamoviruslardan TMV-tomato mosaic virus; PMMoV-pepper mild mottle virus; Begomoviruslardan TYLCV-tomato yellow leaf curl virus ilk dəfə müəyyən olunub.

6.Azərbaycanda ilk dəfə´Candidatus Phytoplasma puri´ növü-armud ağacında, ´Candidatus Phytoplasma brasiliense´ növü şəftəli ağacında, ´Candidatus Phytoplasma prunorum´  növü, ´Candidatus Phytoplasma solani´ fitoplazma xəstəlikləri müxtəlif bitkilərdə aşkar edilmişdir. ´Candidatus Phytoplasma solani´növünün Stolbur-2 izolyatının genomunun sekvensi.

7.´Candidatus Phytoplasma solani´ fitoplazma xəstəliyini Azərbaycanda bitkiləri Hyalesthes obsolutesReptalus noahi həşəratlarının yayması müəyyən olunmuşdur.

8.Azərbaycan populyasiyasında STR markerlərin əsas populyasion-genetik parametrləri və 15 autosomal STR markerlər atalıq testlərində istifadə olunarkən mutasiya halları öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. J.A. Aliev, A.Z. Muradov, T.N. Yusifov, A.Ch. Mamedov, G.V. Abilov. The study of structural organization of the chloroplast DNA. Obtaining of gene library spinach chloroplast DNA. Journal News of Azerbaijan Academy of Sciences, Biological section .Baku, 1986, № 4, pp. 3-7
 2. J.A. Aliev, A.Ch. Mamedov, V.A. Ajalov. Isolation and cloning of chickpea chloroplast DNA, determination of its molecular weight. J. News Academy of Sciences of Azerbaijan, Biological section, 1990, № 2, pp. 3-11
 3. A.Ch. Mamedov, J.A. Aliev, V.A. Ajalov. Membrane proteins of photosynthetical apparatus encoded with chloroplast genome. J. News Academy of Sciences of Azerbaijan, Biological section. 1993, №4-6, pp. 34-51
 4. Mamedov A.Ch., Shahmuradov I.A., Suleymanova Z.J., Aliev J.A. Some peculiarities of chloroplast genome of Cicer arietinum. 17th International Congress on Photosynthesis, August 17-22, 1998, Budapest, Hungary, Vol. 4, pp. 3039-3043
 5. A.Ch. Mamedov, Z.J.Suleymanova and Z.M.Bashirova. Some pecularities of chloroplast genome. 1st Conference of Society Azerbaijan Biochemists and Molecular Biologists, 28-29 Mart 2001, Baku, pp.91-95
 6. I.M. Guseynova, A.Ch. Mamedov, S.Y. Shakhverdiyeva, T. Kh. Abdullaev. The mechanism of transport proteins across of chloroplast envelope. Izvestiya Baku State University, “ Biological section”, 2002, N4, pp. 60-66.
 7. A.Ch. Mamedov and Z.J. Suleymanova. Cloning of Cicer arietinum chloroplast genome. Journal News of Azerbaijan National Academy, Biological section. Baku, 2002, № 1-6, pp.2 65-27.
 8. J.A. Aliev, A.Ch. Mammadov. Gene engineering, biotechnology, problems of safety and bioethics. In book: Bioethica, Problems of Science and Technologies. Baku, “Elm” 2005, 272, pp. 7-20
 9. S.R. Khudaverdiyeva, M.R. Qurbanov, L.A. Aliev, A.Ch. Mammadov and R.I. Khalilov. The study of nuclear DNA of some plants exposed to chronic influence of ionising radiation of small dosage through Polymerase Chain Reaction. Doklads of Azerbaijan National Academy, Biophysica, 2005,Vol. LXI, CILD №2, pp. 102-112
 10. Məmmədov Ə.Ç. Molekulyar markerlər və onların bitkiçilikdə tətbiqi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Tom XXVI, Bakı, “Elm”-2006, səh. 481-489
 11. X.-M. Li, B.S. Lee, A.Ch. Mammadov, B.-C. Koo, I.W. Mott and R.R.-C. Wang. CAPS markers specific to Eb, Ee, and R genomes in the tribe Triticeae. Genome 50 (4): 400-411 (2007), Canada
 12. Ramiz Tagi Aliyev, Mehraj Ali Abbasov, Alamdar Charkaz Mammadov. Genetic Idetntification of diploid and tetraploid wheat species with RAPD markers. Turk J. Biol., 31(2007): 173-180, TUBITAK, Turkey
 13. Д.Р. Алиева, Г.Г. Бабаев, А.Ч. Мамедов. Активность аскорбатпероксидазы клеток Dunaliella salina при солевом стрессе AMEA-nin Mikro biologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2007, cild 5, s. 200-204
 14. S.M. Babayeva, Z.I. Akparov, M.A .Abbasov, A.Ch. Mammadov, Mohammad Zaifizadeh, Kenneth Street. (2008). Diversity analysis of Central Asia and Caucasian Lentil (Lens culinaris Medikus) germplasm SSR fingerprinting. Genet Resour Crop Evol, DOI 10. 1007/s10722-009-9414-6
 15. Gulnara Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, Alamdar Mammadov, Madat Gurbanov Ahmed Kheyr-Pour and Xavier Foissac/ First report of Phytoplasma infections in Azerbaijan. J. Plant Disease, PD-04-10-0306-PDN, 2010. 92 (4, Supplement), S4.115 (2010)
 16. Gulnara Balakishiyeva, Madat Gurbanov, A.Ch.Mammadov, Bayramov Shahniyar, Aliyev Jalal, Xavier Foissac. Detection of “Candidatus Phytiplasma brasiliene” in a new geographic region and existence of two genetically distinct populations. 2011, Eur J Plant Pathol, DOI 10. 1007/s10658-011-9773-7, 130: 457-462.
 17. Ioana Grigoras, Heinrich-Josef Vetten, Nargiz F. Sultanova , Alamdar Ch. Mammadov, Stefan Winter, Irada M.Huseynova, Ahmed Kheyr-Pour, Bruno Gronenborn/ Single-Stranded DNA Plant Vituses in Azerbaijan, the State of the Art. Proceedings of the National Academy of Sciences (Biological Sciences), Special Issue, Vol. 65, Num.5-6, pp. 152-158, 2010.
 18. Gulnara Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, Pascal Salar, Alamdar Mammadov, Xavier Foissac. First detection and Characterization of Ca. P. brasilience From Yellowing Peach Tree in Guba Region o Azerbaijan. Proceedings of the National Academy of Sciences (Biological Sciences), Special Issue, Vol. 65, Num. 5-6, pp. 158-164. 2010
 19. Samira Salayeva, Alamdar Mammadov, Ellada Akhundova. Evaluation of DNA Polymorphism among Cultivated and Wild Grapevine Accessions from Azerbaijan. Czech J .Genet. Plant Breed., 2010, 46, (2): 75–84
 20. G.Sh. Balakishiyeva, J.-L. Danet, A.Ch. Mammdov, I.M. Huseynova Xavier Foissac. Genetic variability of stolbur phytoplasma in Azerbaijan. AMEA Məruzələri, Molekulyar biologiya, Tom LXVIII Cild, № 2, pp. 66-73, 2012
 21. G. Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, A.Ch. Mammadov, I. Huseynova, Z. Foissac. Survey of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ and its potensial vectors in Nothern regions of Azerbaijan. Proceeding of the 3-rd European Bois Noir Workshop, pp. 56-59, 20-21 March 2013, Barcelona, Spain.
 22. İrada M. Huseynova, Samira M. Rustamova, Alamdar Ch. Mammadov. Identification of dreb 1 Genes Involved in drought Tolerance in Wheat (Triticum L.). 15th International Conference on Photosynthesis, Zheijiang University Press, Hangzhou and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013, pp. 552-555.
 23. İrada Huseynova, Alamdar Mammadov, Nargiz Sultanova. Detection of tomato yellow leaf curl virus in Azerbaijan and Partial characterization of Biochemical Properties of naturally infected plants.15th International Conference on Photosynthesis, Zheijiang University Press, Hangzhou and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013, pp. 556-559
 24. G. Sh. Balakishiyeva, J.-L. Danet, A.Ch. Mammdov, corresp. member of ANAS I.M. Huseynova and Xavier Foissac , GENETIC VARIABILITY OF STOLBUR PHYTOPLASMA IN AZERBAIJAN, AMEA Məruzələri, Molekulyar biologiya, Tom LXVIII Cild, № 2, pp.66-73, 2012
 25. G.Ş. Balakişiyeva, Ə.Ç. Məmmədov & İ.M. Hüseynova, Fitoplazmalar-bitki patogenləridir. AMEA xəbərləri (biologiya elməri seriyası), 67(1): 39-52, 2012
 26. G. Sh. Balakishiyeva J.-L. Danet, A. Batlle, A. Laviňa, A.Ch. Mammadov, I. Huseynova, Xavier Foissac, Evidence for 'Ca. P. Pyri' and 'Ca. P. Prunorium' inter-Species recombination, 22nd International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Book of Abstracts, Rome, June 3-8, 2012, p. 99.
 27. S.Q. Həsənova, Ə.Ç. Məmmədov. Quraqlıq şəraitində noxud bitkisinin məhsuldarlığını müəyyənləşdirən əlamətlərin statistik metodlarla təyini // AMEA Xəbərləri, Biologiya və Tibb elmləri, №2, , Bakı, 2012, cild 67, s. 59-64
 28. S.Q. Həsənova, C.M. Ocaqi, L.Ə. Əmirov, Ə.Ç. Məmmədov Noxud bitikisinin genotiplərinin genetik müxtəlifliyinin ISSR və RAPD markerlərlə tədqiqi // AMEA Xəbərləri, Biologiya və Tibb elmləri, №2, , Bakı, 2013, cild 68, s. 37-43.
 29. S.Q. Həsənova, Ə.Ç. Məmmədov, L.Ə. Əmirov. Müxtəlif mənşəli noxud nümunələrinin suvarma və dəmyə şəraitində müqayisəli qiymətləndirilməsi // AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, 2013, XXXIII cild, səh. 172-175.
 30. С.Г. Гасанова, А.Ч. Mамедов, Д.М. Оджаги, Л.А. Амиров. Изучуние генетического разнообразия генотипов нута (Cicer arietinum L.) с использованием RAPD маркеров // Зерновое хозяйство россии, теоретически и научно-практический журнал, 2014, №3(33), стр. 24-33
 31. Ioana Grigoras, Ana Isabel del Cueto Ginzo, Darren P. Martin, Arvind Varsani, Javier Romero, Alamdar Ch. Mammadov, Irada M. Huseynova, Jalal A Aliyev, Ahmed Kheyr-Pour, Herbert Huss, Heiko Ziebell, Tatiana Timchenko, Heinrich-Josef Vetten, Bruno Gronenborn./ Genome Complexity and Evidence of Recombination and Reassortment in Nanoviruses from Europe. Jurnal of General Virology (2014), 95, 1178--1191.
 32. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Mammadov A.Ch., Suleymanov S.Y., Aliyev J.A. Biotic stress and crop improvement. In: Improvement of crops in the Era of climatic Changes V.2., V.2., Pages 91–120, Chapter IV, Ahmad P., Wani M.R., Azooz M.M., Tran L-S.P., (Eds.), Springer, 2014, 604p. www.springer.com
 33. К.Г. Гасымова, С.Ю. Сулейманов, А.Ч. Маммадов, И.М. Гусейнова, Д.А. Алиев. Исследование RAPD-профилей ДНК у растений, выросших при воздействии хронической ионизирующей радиации. AMEA-nın xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 5-11, 2014.
 34. F.İ. Qasımova, Ə.Ç. Məmmədov, S.Y. Süleymanov, İ.M. Hüseynova. NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının buğda genotiplərinin su rejimi parametrlərinə və fotosintetik piqmentlərinə təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri journal, Cild 3, 2015, səh. 42-44
 35. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов, А.А. Заманов, С.Ю. Сулейманов. Применение RAPD-ПЦР Метода Для Оценки Потенциала Солеустойчивости У Сортов Пшеницы. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild70, №2, səh. 25-30 (2015)
 36. И.М. Гусейнова, Д.Р. Алиева, А.Ч. Маммадов, Д.А. Алиев. Антиоксидантные ферменты, участвующие в детоксикации Н2О2 в листьях и корнях пшеницы в условиях продолжительной почвенной засухи. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №3, səh. 5-15 (2014)
 37. Irada M. Huseynova , Durna R. Aliyeva, Alamdar Ch. Mammadov, Jalal A. Aliyev. Hydrogen peroxide generation and antioxidant enzyme activities in the leaves and roots of wheat cultivars subjected to long-term soil drought stress. Photosynthesis Research, 2015, 125(1): 279-289
 38. İ.M. Hüseynova, N.F.Sultanova, S.T.Mirzəyeva, Ə.Ç.Məmmədov, C.Ə.Əliyev. Azərbaycanda Tərəıvəz Bitkilərini Yoluxduran qarışıq Virus infeksiyaları haqqında İlk Məlumat: Onların Yayılması və Diaqnostikası. (2015), AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri) Cild 70, №1, səh. 5-10
 39. G.Sh. Balakishiyeva, A.Ch. Mammadov, X. Foissac, I.M. Huseynova. Molecular Characterization of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ from Prunus avium and Solanaceous crops in different regions of Azerbaijan. AMEA-nın məruzələri, Cild LXXİ, №1, Bakı- “Elm”-2015
 40. Irada Huseynova, Gulnara Balakishiyeva, Alamdar Mammadov, Pascal Salar and X.Foissac. Bois Noir’ phytoplazma disease in grapevine in Azerrbaijan. 18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), September 7-11, Ankara, Turkey, 2015, Proceedings, pp. 124-125
 41. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Kosayeva, Maya Khanishova, Jalal Aliyev. Detection of Grapevine leafroll-associated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), September 7-11, Ankara, Turkey, 2015, Proceedings, pp. 48-50.
 42. Irada M. Huseynova, Samira M. Rustamova, Saftar Y. Suleymanov, Durna R. Aliyeva, Alamdar Ch. Mammadov, Jalal A. Aliyev. Drought-induced changes in photosynthetic apparatus and antioxidant components of wheat (Triticum durum Desf.) varieties. Photosynthesis Research, 2016, 130(1-3): 215-223., DOI 10.1007/s11120-016-0244-z
 43. Ə.Ç. Məmmədov. Eb Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik RAPD Markerlərin Müəyyənləşdirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri), 2016, Cild 71, №1, səh. 11-19
 44. N.Ş. Mustafayev, Ə.Ç. Məmmədov, E.R. Məmmədov, Ə.B. Həsənov, İ.M.Hüseynova. Azərbaycan populyasiyasının STR markerlərlə tədqiqi: STR markerlərin əsas populyasion-genetik parametrlərinin təyini. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri), 2016, Cild 71, №2, səh. 5-16
 45. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов. Тестирование Сортов Твердой Пшеницы Азербайджана На Наличие В Их Геноме Nax1 Локуса/ AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri) 2016, Cild 71, №2, səh. 24-28
 46. S. Hasanova, Z.Akparov, A.Mammadov, L.Amirov, S.Babayeva, J. Nasibova, Z.Mukhtarova, K.Shikhaliyeva, V.Izzatullayeva, M. Abbasov. Genetic Diversity of Chickpea Genotypes as Revealed by ISSR and RAPD Markers, GENETIKA, Serbia, 2017, Vol. 49, No. 2, pp. 415-423.
 47. S.M.Rustamova, Sh.F.Sadigov, A.Ch.Mammadov, I.M.Huseynova. Identification of stem rust resistance genes Sr11, Sr26 and Sr31 in azerbaijani wheat germplazm using molecular techniques. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.24-32 (2017)
 48. N.Sh.Mustafayev,E.R.Mammadov,F.R.Huseynova,A.Ch.Mammadov,A.B.Hasanov,I.M.Huseynova.Population-Genetic and comparative interpopuplation studies of Azerbaijan population based on the 15 autosomal STR markers. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.72-79 (2017)
 49. Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Balakishiyeva G., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic parameters of the 15 autosomal STR markers for Azerbaijan population / The abstracts of the 23rd Annual WAML World Congress. Baku: 2017 // Medicine and Law, v. 36, No 2, p. 286.
 50. Z.C.Suleymanova, B.M.Bannayeva, A.Ch.Mammadov. Salt-induced changes in the composition of total soluble proteins of wheat seedlings. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.139-143 (2017)
 51. D.R.Aliyeva,A.Ch.Mammadov. Effects of salt stress on the catalase and ascorbate peroxidase activities in vegetative organs of wheat genotypes. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.144-148 (2017)
 52. U.F.Ibrahimova, a.A.Feyzullayeva, A.Ch.Mammadov. Effects of salt stress on growth parameters  of wheat  varieties grown in the soil culture. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.149-152 (2017)
 53. S.R.Xudaverdiyeva,A.Ch.Mammadov,I.M.Huseynova. Damage and repair of the genome universal and plant-specific mechanisms. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.1, p.153-166 (2017)
 54. G. Balakishiyeva , J. Bayramova, A. Mammadov, P. Salar , J.-L. Danet , I. Ember , E. Verdin , X. Foissac, I. Huseynova. Important genetic diversity of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ related strains associated with bois noir grapevine yellows and planthoppers in Azerbaijan. Eur J Plant Pathol. https://doi.org/10.1007/s10658-018-1429-4,August 2018, Volume 151, Issue 4, pp 937–946
 55. E. Verdin, C. Desbie, C. Wipf-Scheibel, P. Gognalons, A. Kheyr-Pour, B. Gronenborn, S. Mirzayeva, N.Sultanova, A. Mammadov & I. Huseynova. First report of tomato yellow leaf curl virus infecting tomato in Azerbaijan. Journal of Plant Pathology. Journal of Plant Pathology July 2018, Volume 100, Issue 2, pp 335–335.
 56. Cécile Desbiez,Eric Verdin,Benoît Moury,Hervé Lecoq,Pauline Millot,Catherine Wipf-Scheibel, Samra Mirzayeva, Nargiz Sultanova, Gulnara  Balakishiyeva, Alamdar Mammadov, Ahmed Kheyr-Pour, Irada Huseynova. Prevalence and molecular diversity of the main viruses infecting cucurbit and solanaceous crops in Azerbaijan. European Journal of Plant Pathology, 2018, pp.1-11.
 57. Mustafayev N.Sh., Mammadov E.R., Huseynova F.R., Mammadov A.Ch., Hasanov A.B., Huseynova I.M. Population-genetic data For 15 Autosomal STR markers and comparative interpopulation studies of Azerbaijan population based on these data / 2nd International TURAZ ACADEMY Forensic Sciences, Forensic Medicine and Pathology Congress (ITAC, Science and Medicine). Turkey: Istanbul, 2018, SS-112, p. 201-202.
 58. Samira Mahammadrahim Rustamova, Zarifa Jahandar Suleymanova, Tarana Yashar Isgandarova, Saida Tofiq Zulfuqarova, Alamdar Charkaz Mammadov, and Irada Mammad Huseynova. Identification of Stress responsive Genes  by Using Molecular Markers to Develop Tolerance in wheat. In book: Wheat Production in Changing Environments, Responses, Adaptation and Tolerance. Springer. Mirza Hasanuzzaman, Kamrun Nahar, Md.Amzad Hossain Editors.2019,p.421-443
 59. N.Sh.Mustafayev, E.R.Mammadov, A.Ch.Mammadov, A.B.Hasanov, I.M.Huseynova.  Mutation cases in the paternity tests using 15 autosomal STR markers. Journal of Life Sciences and Biomedicine, vol. 1 (74), No.1, p. 5-17 (2019)
 60. Z.C.Suleymanova, A.Ch.Mammadov, I.M.Huseynova. The expression pattern of WRKY10 gene under salt stress conditions in two contrasting (Triticum aestivum L.) wheat genotypes. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.3, p.71-76 (2019)
 61. A.Ch.Mammadov. Comparative analysis of the sequence of genomes ‘Ca. Phytoplasma’ species. Transactions of the Institute of Molecular biology and biotechnologies, ANAS, vol.3, p.77-84 (2019)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Molekulyar   Bioloqlar  və  Biokimyaçılar  Cəmiyyətinin  üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakultəsi

AMEA-nın Molekulyar Biologiya Biotexnologiyalar İnstitutu

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi" Publik Hüquqi şəxsi təşkilatında molekulyar biologiya üzrə ekspert.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda yaradılmış işçi qrupun tərkibinə daxildir.

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Biologiya və Tibb Bölməsinin Fəxri Fərmanı (2019, 2020);

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun  Fəxri Fərmanı (2020)

İş yeri və ünvanı

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu;

AZ1073, Bakı şəhəri İzzət Nəbiyev küçəsi 11

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Məhkəmə TibbiEkspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi" Publik Hüquqi şəxsi AZ1078, Bakı şəhəri Mərdanov qardaşları küçəsi 131

Vəzifəsi

Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyasının müdiri

Elmi İşlər üzrə direktor müavini

Xidməti tel.

(+994 12) 5103041

(+994 12) 5394135 (dax.1126)

Mobil tel.

(+994 50) 6412851

(+994 70) 329 81 61

Ev tel.

(+994 12) 376 65 33

Faks

(+994 12) 510 24 33 

Elektron poçtu

amamedov_ib@yahoo.co.uk

a.mammadov@imbb.science.az